Hotărârea nr. 50 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafața de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș

Hotărârea nr. 50 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafața de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafața de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, înregistrat la nr. 2741/41 din 08.02.2018;
Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În baza art. 21 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ;
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c și lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b și art.122 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafață de 118,27 mp cu destinația de drum public în completarea Aleii Mureș, imobil drum public.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Sef, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 14
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X