Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 18, aliniatul 1, litera b din OUG nr. 162/2013, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere adresa şi nota de fundamentare a Spitalului municipal Turda, înregistrate la nr. 2779/08.02.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei şi raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 3255/15.02.2018, prin care se solicită aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1, pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. a, lit. d, alin.3, lit. b, alin.. 6, lit. a, pct. 3, art. 45, alin. 1, alin. 2, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, valabile începând cu data de 01.03.2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Spitalului municipal Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X