Hotărârea nr. 52 privind organizarea şi desfăşurarea proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi “Marea Unire. Unitate prin artă”

Hotărârea nr. 52 privind organizarea şi desfăşurarea proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi “Marea Unire. Unitate prin artă”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi “Marea Unire. Unitate prin artă”, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate înregistrat la nr. 127 din 19.02.2018 şi nota de fundamentare nr. 20 din 11.01.2018 a Muzeului de Istorie Turda, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 5, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1, alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea de către Muzeul de Istorie Turda, în parteneriat cu Muzeul de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni şi Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoteanu” Vâlcea, a proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi Marea Unire. Unitate prin artă.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare a proiectului expoziţional şi a concursului pentru elevi în baza notei de fundamentare nr. 20 din 11.01.2018.
Art. 3. Cheltuielile ocazionate de organizarea proiectului expoziţional şi a concursului pentru elevi, conform prevederilor Regulamentului, se vor suporta din bugetul aprobat pentru Muzeul de Istorie Turda conform HCL nr. 31/2018.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Muzeului de Istorie Turda, Muzeului Judeţean “Aurelian Sacerdoteanu” Vâlcea, Muzeului de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X