Hotărârea nr. 53 privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda

Hotărârea nr. 53 privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, cererea Poştei Maghiare anexată prezentei hotărâri, precum avizul şi comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi al comisiei de specialitate nr. 5, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a, art. 45, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se exprimă acordul Municipiului Turda în vederea reproducerii de către Editura Kossuth Kiado Zrt. Pentru Poşta Maghiară pe un număr de 200.000 timbre a tabloului pictorului Korosfoi-Kriesch Aladar intitulat Dieta de la Turda, care se află în colecţiile Muzeului de Istorie Turda.
Art. 2. Se aprobă modelul convenţiei care stă la baza acordului Municipiului Turda.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Muzeului de Istorie Turda şi Poştei Maghiare, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X