Hotărârea nr. 54 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare inițiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018;
În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, a Ordinului nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum și a HCL nr. 22/25.01.2018, prin care a fost aprobat planul de ocupare pentru anul 2018;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 1662 din 15.02.2017 al Serviciului Public Poliția Locală Turda prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 precum și adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 59471/2017, prin care se avizează proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018;
Ținând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 6, art. 63, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a municipiului Turda, pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X