Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda,
care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020, iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În baza propunerilor făcute de Primăria Municipiului Turda către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj cu nr. 24.841/03.12.2018, s-a emis avizul conform nr. 15954/19.12.2018, prin care s-a avizat conform reţeaua şcolară pe raza UAT Turda, în anul 2019-2020;

Luând în considerare Ordinul nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, coroborat cu dispoziţiile art. 19, art. 61, alin. 2, art. 63, alin. 1 din Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale, ale Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ale art. 6, alin. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale Legii nr. 278/2009 privind Codul Civil şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, coroborate cu dispoziţiile ar. 121, alin. 1 şi alin. 2 din Constituţia României, republicată, art. 24 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, art. 7, alin. 2 din Codul Civil;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală si tinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţionare şi funcţionare al Consiliului Local Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ -teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Inspectoratului Scolar Judetean Cluj  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:

pentru      19
împotrivă  –

abţineri     –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X