Hotărârea nr. 66 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 66 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 8453/15.04.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda.
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se modifică art. 1 al HCL nr. 47/28.03.2019 şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 63920 Turda, identificat cu nr. cadastral 63920, imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. General Ion Dragalina nr. 143, judeţul Cluj, în suprafaţă de 221 mp, către ___________________________________________________.”

Art. 2. Restul prevederilor din HCL nr. 47/28.03.2019 rămân nemodificate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi beneficiarilor hotărârii, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X