Hotărârea nr. 67 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru apartamentare a construcţiilor edificate pe terenul prevăzut cu nr. top. 7305/41, imobil înscris în CF. nr. 57924 Turda, situat administrativ în intravilanul Municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru apartamentare a construcţiilor edificate pe terenul prevăzut cu nr. top. 7305/41, imobil înscris în CF. nr. 57924 Turda, situat administrativ în intravilanul Municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru apartamentare a construcţiilor edificate pe terenul prevăzut cu nr. top. 7305/41, imobil înscris în CF. nr. 57924 Turda, situat administrativ în intravilanul Municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi avizul comisiei de specialitate nr. 3, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicata, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren în suprafaţă de 222 mp, înscris în CF nr. 57924 Turda, identificat cu nr. top. 7305/41, în sensul transcrierii dreptului de proprietate a acestuia de pe Statul Român, în favoarea Municipiului Turda – Domeniul Privat.
Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnică pentru apartamentare a construcţiilor edificate pe terenul prevăzut cu nr. top. 7305/41, imobil înscris în CF. nr. 57924, situat administrativ în intravilanul Municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6, anexată, care face parte integrantă din hotărâre şi înscrierea lor în cartea funciară.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X