Hotărârea nr. 68 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23 A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Administraţie Publică Locală şi al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi avizul comisiei de specialitate nr. 3, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. e şi alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicata, precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă documentatia tehnică de modificare a suprafeţei pentru imobilul înscris în CF. nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat în Municipiul Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23 A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp, conform documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei, întocmit de Jucan Flaviu Adrian, anexată, care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X