Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A. ,precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciara a contractului de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Turda si Turism Ariesul S.A., precum si pentru obligarea societatii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despagubirilor datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic,ordine publică și apărare;
Ţinând cont de faptul ca prin Hotararea nr. 63/07.05.2009, Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat contractul de asociere in participatiune intre Consiliul Local al Municipiului TURDA si S.C. Turism Ariesul S.A, in urma careia s-a incheiat contractul de asociere in participatiune nr. 6752/18.05.2009, avand ca obiect – exploatarea obiectivului Strand Bai Sarate Turda.
Având in vedere faptul ca societatea Turism Ariesul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale referitoare la investiile ce urmau a fi facute in cadrul obiectivului ce face obiectul acordului de asociere.
Luând în considerare faptul că încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 6752/18.05.2009 pentru neîndeplinirea obligaţiilor mai sus amintite nu putea fi dispusă în mod unilateral de către Consiliul Local al Municipiului Turda şi în absenţa stipulării în contract a unui pact comisoriu sau a unei clauze care să-i confere Consiliului Local al Municipiului Turda, ca organ din structura administraţiei publice, dreptul de a dispune în mod unilateral asupra convenţiei, încetarea contractului pentru neîndeplinirea unei obligaţii contractuale nu poate interveni decât în condiţiile art. 1020-1021 din Codul Civil de la 1864, aplicabil raportat la data încheierii contractului şi la prevederile art. 102 din Legea nr. 71/2011, adică pe calea unei acţiuni de chemare în judecată, formulată de către Consiliul Local al Municipiului Turda în contradictoriu cu Turism Ariesul;
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2), (2^1) şi (3) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 21 (2), (2^1) şi (3), art. 36 (9), art. 45 (1) şi a art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru rezilierea judiciară a contractului de asociere în participaţiune nr. 6752/18.05.2009, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Turda şi Turism Ariesul S.A. precum şi pentru obligarea societăţii Turism Ariesul S.A., la plata tuturor despăgubirilor datorate ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor contractuale asumate, precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceste demersuri.
Art. 2. Se mandatează în acest sens Instituţia Primarului Municipiului Turda, să efectueze în numele şi pe seama Consiliului Local toate demersurile necesare şi legale in obţinerea unei hotărâri judecătoresti de reziliere a contractului de asociere în participaţiune nr. 6752/18.05.2009, precum şi orice alte demersuri administrative şi/sau judiciare, după caz, cu referire la executarea şi/sau rezilierea contractului de asociere în participaţiune nr. 6752/18.05.2009, încheiat între Consiliul Local al municipiului Turda şi societatea Turism Ariesul S.A.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Primarului Municipiului Turda şi aparatul de specialitate al Primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X