Hotărârea nr. 70 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj

Hotărârea nr. 70 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj, către ________, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 8735/17.04.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală şi al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda.
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 55179 Turda, identificat cu nr. top. 7290/1/1/1/1/2, în sensul transcrierii dreptului de proprietate a acestuia de pe Statul Român, în favoarea Municipiului Turda – Domeniul Privat.
Art. 2. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 10 mp, reprezentând cota de 10/21 parte din terenul înscris în CF nr. 55179 Turda, identificat cu nr. top. 7290/1/1/1/1/2, imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Libertăţii nr. 9, jud. Cluj, din suprafaţa totală de 21 mp, către___.
Art. 3. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 113/20.03.2019, întocmit de către Societatea IRF Consulting SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 2.664 lei, echivalentul a 560 EUR, la cursul de referinţă pentru conversie în valută de 4,7564 lei/EUR. La această valoare se adaugă TVA. Preţul de vânzare precizat la art. 3, va fi achitat integral până în data de 27.05.2019.
Art. 4. Facturarea, urmăriea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
Art. 5. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în CF numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu întabularea terenului vor fi suportate de către cumpărător.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi beneficiarilor hotărârii, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X