Hotărârea nr. 71 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori ,,Oameni pentru Oameni” Turda

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori ,,Oameni pentru Oameni” Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 8721/17.04.2019 precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului pulic si privat, protectia mediului si investiti a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 874 din Noul Cod Civil, ale art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) şi alin.(6), art.115 alin.(1) lit.b), şi ale art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o durată de 5 ani, a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor nr.6, judeţul Cluj, compus din corp clădire C1 în suprafaţă utilă de 55,86 mp, corp clădire C2 în suprafaţă utilă de 84,66 mp, şi teren în suprafaţă totală de 889 mp, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori ,,Oameni pentru Oameni” Turda, în vederea desfaşurării activităţilor specifice.
Art. 2. Predarea–primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face în baza unui protocol, care va fi încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi taxe Locale şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotorii ,,Oameni pentru Oameni” Turda, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X