Hotărârea nr. 73 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului PAUL CIPRIAN SURUGIU

Hotărârea nr. 73 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului PAUL CIPRIAN SURUGIU

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei si a domnului consilier Nicolae Ros;
Având în vedere expunerea de motive, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Turda – pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport, turism.
În conformitate cu prevederile Titlului I, pct. 2, lit. b, pct. 4, alin. 1, lit. a, lit. b, lit. c din HCL nr. 149 / 28.09.2007, privind aprobarea Regulamentului de acordare / retragere a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Turda şi a altor distincţii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 8, art. 45 alin. 1 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală – modificată şi republicată, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului PAUL CIPRIAN SURUGIU.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administrație Publică Locală şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

Vezi hotărârea completă

X