Hotărârea nr. 75 privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de prevederile art. 241-245 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001- legea administratiei publice locale – republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Regulamentul va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, dată la care orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL şi societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 12
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

X