Hotărârea nr. 78 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinte individuale

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinte individuale

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinţe individuale, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere de raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Raportat la prevederile art. 13, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Functionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 345 mp, proprietatea privată a Municipiului Turda, situat administrativ în municipiul Turda, str. Caisului fn, înscris în CF. nr. 51977 (CF vechi 5603 Turda) nr. top. 4234/1/2/1/1/1/25.
Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului individualizat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului individualizat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 4788 lei pentru întreaga suprafaţă de teren. La începutul fiecărui an calendaristic, suma rămasă de plată va fi indexată cu indicele de inflaţie. Redevenţa va fi achitată trimestrial.
Art. 5. Durata concesionării va fi de 49 ani , începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii sale, în condiţiile legii.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

 

X