Hotărârea nr. 79 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela

Hotărârea nr. 79 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 123, alin. 3, art. 45, alin. 1 şi alin. 5 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, înscris în C.F. nr. 55718 Turda, nr. cadastral 2230 aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către domnul Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela.
Art. 2. Preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 7.359 lei, la care se va adăuga T.V.A. Plata se va face în rate lunare egale, până la data de 31.12.2018. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Serviciul Financiar – Contabilitate, prin compartimentul de resort.
Art. 4. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în C.F. numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu întabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.
Art. 5. Se aprobă radierea înscrierilor de sub nr. de ordine C1 din CF. nr. 55718 Turda.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precu şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire, domnului Moldovan Vasile şi soţiei Moldovan Mirela şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X