Hotărârea nr. 80 privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, cererea nr. 985/15.01.2018 a Fundaţiei Sfântul Ierarh Nicolae, declaraţia emisă de către reprezentantul fundaţiei, înregistrată sub nr. 6021/20.03.2018 precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de prevederile art. 49, alin. 1 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 45 şi art. 115, alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea spaţiului în suprafaţă utilă de 77 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. George Coşbuc, nr. 3 către Fundaţia “Sfântul Ierarh Nicolae”, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a, pentru o perioadă de 2 ani, socotiţi din momentul încheierii contractului de închiriere.
Art. 2. În termen de 6 luni de la momentul încheierii procesului-verbal de predare-primire a spaţiului locatarul are obligaţia realizării cel putin a următoarelor lucrări de reparaţii:
1. Lucrări de construcţii:
– desfacere tencuieli afectate…..50 mp
– desfacere pardoseli parchet laminat existent….65mp
– hidroizolare soclu la interior (săpătură şi hidroizolatie)….15ml
– turnare şapă…..80 mp
– hidroizolaţie la pardoseală….100 mp
– pardoseală din duşumea lemn……..65 mp
– tencuieli interioare, tinci, gled, amorsă şi vopsea lavabilă….160 mp
– pardoseală din gresie….30 mp;
– termoizolare perete faţadă principală şi tencuială structurată…30 mp;
– procurare şi montaj uşi interioare MDF ……3 buc.
2. Lucrări de instalaţii electrice:
– instalaţie electrică îngropată în tub flexibil…45 ml;
– corpuri de iluminat (aplice)…2 buc.
– prize alimentare…3 buc;
3. Lucrări de instalaţii sanitare:
– procurare şi montaj vase WC…2 buc;
– procurare şi montaj lavoar…1 buc;
– pereţi despărţitori din pal melaminat în grupul sanitar
– instalaţie alimentare cu apă din teavă cupru
– instalaţie de canalizare interioară
4. Lucrări de instalaţii de încălzire: 2 variante în funcţie de avizul furnizorului de gaze naturale:
– procurare şi montaj convectoare pe gaz…3buc;
– SAU- instalaţie de încălzire centrală (centrală termică murală, corpuri de încălzire din tablă şi instalaţie termică din teavă cupru.
Art. 3. Nerealizarea cel putin a lucrărilor de reparaţii prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri atrage rezilierea contractului şi predarea spaţiului către Municipiul Turda.
Art. 4. Pentru folosinţa spaţiului se va percepe o chirie în cuantumul stabilit prin HCL nr. 418/2017 a Consiliului Local al Municipiului Turda.
Art. 5. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 180/2016.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Administare Fond Locativ, Serviciului Evidenţă Patrimoniu si GIS, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Fundaţiei “Sfântul Ierarh Nicolae” în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X