Hotărârea nr. 81 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din Municipiul Turda »

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din Municipiul Turda »

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii : « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda », elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 5999/20.03.2018 al Directiei Tehnice- SDPI;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii- DALI şi principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii: « Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Bucovinei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda », înscrişi în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri prevederile HCL nr. 41/28.02.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Arhitectului Sef şi Direcţiei Tehnice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X