Hotărârea nr. 82 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda pentru anul 2018, proiect elaborat la initiaţiva Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
Având în vedere raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Turda, înregistrat la nr. 5989/20.03.2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – finanţe, prognoze economice , investiţii şi nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1, alin. 6 şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă programul de activităţi al Casei de Cultură pentru anul 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Casei de Cultură a municipiului Turda şi Directiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 14
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X