Hotărârea nr. 83 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 152/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Avand in vedere raportul de specialitate al Teatrului Aureliu Manea Turda prin care se solicită aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda ;
Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1, pentru buget – finante, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism ale Consiliului local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă numărul de posturi, organigrama şi statul de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, Teatrului Aureliu Manea, Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

X