Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotărârea nr. 9 privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum şi a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitatea al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, precum si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Turda, nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare
Ţinând seama de prevederile art. 37 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare precum si ale Ordinului M.D.R.A.P. nr.233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. c, alin. 4 lit .d si e, alin. 5 lit. c ,art. 45 , precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică Locală şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din Municipiul Turda, având ca obiect de activitate verificarea şi avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din teritoriu administrativ al Municipiului Turda, în componenţa prevăzută în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiilor şi Serviciilor din Primaria Municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă
Anexe

X