INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA, va invită să depuneti oferta pentru următoarea achiziție:

Denumirea achizitie: SERVICII DE PAZĂ LA PIATA AGROALIMENTARA CENTRALA SI LA STADIONUL MUNICIPAL TURDA
Tip contract: Servicii
Cod CPV: 79713000-5 „Servicii de pază”

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de pază la următoarele obiective:
A. Stadionul Municipal Turda, Str Intrarea Stadionului, fn, mun. Turda, jud. Cluj
• 1 post de pază permanent;
• program de 24 ore/24 ore, inclusiv sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legale;
B. Piata Agroalimentara Centrala, str. Piata Republicii, nr.28, mun. Turda, jud. Cluj:
• 1 post de paza;
• program de 12 ore/24 ore, inclusiv sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legale, in intervalul orar 18.00-06.00

Valoarea estimată a contractului: Valoarea totala estimată a contractelor pentru „Servicii de pază”, pe anul 2019, perioada februarie – decembrie 2019, este de 247.684 lei fără TVA
• 87.084 lei fara TVA pentru servicii de pază la Stadionul Municipal Turda
• 160.600 lei fara TVA pentru servicii de paza la Piata Agroalimentara Centrala

Durata contractului: Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pe primele 4 luni ale anului 2020, sub rezerva existenţei creditelor bugetare apobate cu aceasta destinatie.

Operatorii economici au obligatia de a depune oferta pentru fiecare obiectiv in parte la registratura institutiei, din Mun. Turda, str. P-ta 1 decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, pana la data de 22.01.2019 și ora limită 12.00, in plic inchis .
In situatia in care vor exista 2 oferte identice ca pret si ca valoare se va solicita reofertarea.

Anexat ofertei, se vor prezenta următoarele documente:
• Licenţa de funcţionare eliberată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, în copie lizibilă, cu menţiunea”conform cu originalul”;
• Poliţa de Asigurare;
• Formulare completate.

 

Documente atasate
Caiet de sarcini
Contract draft
Formulare
Invitație participare

X