INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL TURDA – Direcția de Asistență Socială Turda, va invită să depuneti oferta pentru următoarea achiziție:
Denumirea achizitie: Servicii catering pentru beneficiari, în cadrul proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”
Tip contract: Servicii
Cod CPV: 55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii
Descrierea contractului: Contractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru beneficiari, cod CPV 55520000-1. Serviciile de catering achiziționate vor fi prestate în cadrul proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, de către Municipiul Turda – Direcția de Asistență Socială Turda.

Astfel pentru atingerea obiectivului general propus este necesară achiziția de catering în vederea susținerii activităților destinate grupului țintă, activități ce au ca scop prevenirea excluziunii sociale a membrilor comunității aflați în situații dificile. Prin raportare la cele menționate amintim activitățile specifice proiectului pentru care se vor achiziționa serviciile cuprinse în prezentul caiet de sarcini:

• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – Cheltuieli pentru asigurarea hranei participantilor la consiliere de grup (10 persoane x 25 grupe x 2 şedinţe) și Cheltuieli pentru asigurarea hranei participantilor la formare TIC (2 grupe x 25 persoane x 10 zile);
• Integrarea/plasarea pe piața muncii a unui număr de 80 persoane și subvenționarea locurilor de muncă – Cheltuieli cu hrana pentru asigurarea hranei participantilor la cursuri formare (300 persoane x cca 35zile);
• Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor sesiuni personalizate de sprijin și acordarea de subvenții – Cheltuieli pentru asigurarea hranei participantilor la formare CA (6 grupe x 25 persoane x 5 zile) și Cheltuieli pentru asigurarea hranei participantilor la sesiuni mentorat (150 persoane x 12 luni x 10 zile;
• Acțiuni de dialog cetățenesc și responsabilizare socială prin stimularea implicării în dezvoltarea comunitară – Cheltuieli pentru asigurarea hranei participantilor formare EAF (1 grupă x 25 persoane x 5 zile);

Valoarea estimată a contractului: Valoarea estimata a contractului Servicii catering pentru beneficiari, , în cadrul proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European a fost determinata si justificata in bugetul proiectului si a fost stabilita la valoarea de 624.450 lei fara TVA.

Durata contractului: Contractul Servicii catering pentru beneficiari va fi încheiat pe o perioadă determinată de maxim 22 luni, până la 28 februarie 2021.
Operatorii economici au obligatia de a depune oferta pentru prezentul anunț la registratura institutiei, din Mun. Turda, str. P-ta 1 decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 jud. Cluj, pana la data de 08.04.2019 și ora limită 12.00, in plic inchis .

In situatia in care vor exista 2 oferte identice ca pret si ca valoare se va solicita reofertarea.
Anexat ofertei, se vor prezenta și formulare completate.

Coordonator activități partener P1
Monia Oana KOTI

Întocmit.
Responsabil achiziții publice P1
Bogdan Vasile MIREA


Documente
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Invitație de participare

X