Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 09 ianuarie 2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 09 ianuarie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 10/05.01.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Arhitectului Şef:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii: “Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 3 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MICU OVIDIU DOREL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X