Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 13 februarie 2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 13 februarie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 354/09.02.2018, si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 5 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MICU OVIDIU DOREL
SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X