Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 17 noiembrie 2017, ora 11.00

Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 17 noiembrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 2109/14.11.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Emil Moldovan.
Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.Probleme ale Directiei Tehnice;

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 15.414 / 15.12.2010 avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

1. 2.Probleme ale Direcţiei Economice.

2.2 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– initiator Primarul municipiului Turda , domnul Cristian-Octavian Matei

1. 3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală.

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Turda in Adunarea Generala a actionarilor la Societatea TETAROM SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Turda in vederea predarii in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste raul Aries, situat pe DN 1 km 444+840
-iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Ordinea de zi a fost votata in unanimitate de catre cei prezenti.
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 4 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EMIL MOLDOVAN

SECRETAR
PAULA LETITIA MIC

X