Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 februarie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 februarie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 427/22.02.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 19 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – lot finanţat din creditul intern şi alte surse”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si inregim de inchiriere in municipiul Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea d-lui. Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel şi Sărmăşan Marius Adrian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispoziţie către SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, situat în Municipiul Turda, pentru implementarea proiectului „Îmbunătătirea stării de conservare a sitului ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche prin implementarea măsurilor din Planul de Management”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafaţă de 118,27 mp cu destinaţia de drum public în completarea Aleii Mureş.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi, “Marea Unire. Unitate prin artă”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 16 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MICU OVIDIU DOREL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X