Minuta sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 noiembrie 2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 29 noiembrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 2146/24.11.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Emil.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiului Turda” ?i a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice “ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX” municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Bercki Giulian şi Moldovan Lucian Alexandru).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).
Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate un numar de 23 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN EMIL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X