Minuta sedintei ordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 iulie 2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 27 iulie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1219/21.07.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea
1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil – teren situat în Municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 2.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile – teren situate administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 111.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “Desfiinţare clădire parter, amenajare pavilion intrare Salina Turda, construire copr administrativ P+M şi amenajări exterioare – Turda, str. Salinelor, nr. 54 B, judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, pentru anul 2017 – anexa nr. 4 – program de investiţii, dotări şi sursele de finanţare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren şi clădire – dependinţe în vederea construirii unui teren multisportiv.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 111/17.05.2004.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina, Sămărtinean Iuliana, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Micu Ovidiu Dorel, Sărmăşan Adrian şi Anca Doru

5.Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Arhitectului Sef:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de instituire a dreptului de servitute de trecere auto si cu piciorul asupra imobilelor dominate cu nr. top 285/1/1/1/1/1 si nr. top. 285/1/1/1/1/3 nscrise in cf 50148 Turda, in favoarea imobilului dominant prevazut cu nr. cad. 62174 inscris in cf 62174 Turda, situat administrativ in Turda, str. A. Iancu, nr. 8, jud. Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Directei Tehnice:

8.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare liceul Liviu Rebreanu in municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, jud. Cluj, in vederea desfasurari in bune conditiuni a procesului educational.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Avram Iancu in municipiul Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj, in vederea desfasurari in bune conditiuni a procesului educational.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Teodor Murasanu in municipiul Turda, str. Dr. I. Ratiu, nr. 53, jud. Cluj, in vederea desfasurari in bune conditiuni a procesului educational.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare scoala profesionala Poiana in municipiul Turda, str. Campiei, nr. 51, jud. Cluj, in vederea desfasurari in bune conditiuni a procesului educational.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, -cartierul Industrial –lot 2
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform art.8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 – obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, -cartierul Industrial –lot 3
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.Probleme ale Teatrului “Aureliu Manea” Turda:

9.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completarii ROF Teatrul Aureliu Manea Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Casei de Cultura a Municipiului Turda:

10.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL 262/2017 privind aprobarea activitatilor Casei de Cultura pe anul 2017.

11. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 122/2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public in anul 2017.

12. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 25 Hotarari ale Consiliului Local.
De asemenea, au fost supusa atentiei plenului forului deliberativ o informare referitoare la procedura prealabila, cu privire la :revocarea HCL 122/2017 referitoare la aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 15414/2010, avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda .
In urma analizarii acesteia, Consiliul Local Turda a hotarat mentinerea actului administrativ a carui revocare s-a solicitat, si pe cale de consecinta respingerea plangerii prealabile formulate de catre Institutia Prefectului judetului Cluj.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X