Minuta sedintei ordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 28 septembrie 2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 28 septembrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1477/22.09.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Moldovan Emil.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :
1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea elevei Răduţiu Daria pentru rezultatul obţinut la Examenul de bacalaureat 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Ovidiu Cosac.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Cuc Ioan.
– iniţiatori consilierii locali: Moldovan Emil, Pîrlea Daniela, Sămărtinean Iuliana Maria, Rigman Ciprian şi Cojocaru Igor.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea şi actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului biletelor de intrare la diverse evenimente culturale organizate de către Casa de Cultură a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care acestea se pot institui.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 62972 Turda, numar cadastral 62972.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 252/29.06.2017, referitoare la aprobarea unor masuri in vederea reglementarii activitatii desfasurate de catre persoanele apte de munca beneficiare ale prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat si a contravenientilor sau persoanelor supravegheate in conformitate cu prevederile OG 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 253/29.06.2017, referitoare la aprobarea suplimentării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda cu 2 posturi de inspector de specialitate IA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Turda şi asociaţia Club Sportiv Ludus Dacicus.
 iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii articolului nr. 1 la Hotararea Consiliului local al Municipiului Turda nr. 327/19.09.2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 28,00 mp, identificat cu CF nr. 62933 Turda, nr. cadastral 62933, situat în Turda, Calea Victoriei nr. 15F, în vederea extinderii construcţiei şi activităţii pentru PFA Cadar N. Nicolae.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire şi dotare unitate de producţie mobilier poliratan, racorduri şi branşamente utilităţi ăn municipiul Turda, str. Sânduleşti fn..
 iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea de catre Consiliul local a cofinantarii de 2% si a cheltuielilor neeligibile ale Proiectului « Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – depozit deseuri periculoase- UCT- Posta Rat ( Municipiul Turda)
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 5. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotelor aferente creşelor nr. 4 şi nr. 5 din municipiul Turda, plata cotelor părţi din cheltuielile de întreţinere precum şi protocolul de colaborare încheiat între SPAS Turda şi grădiniţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 6. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2 6.2PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri legate de derularea contractului privind delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda nr. 15.414/15.12.2010.
1.3 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului privind « Programul de imbunatatire a eficientei energetice aferent municipiului Turda »
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1
2 7. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 20 hotarari ale Consiliului Local, din totalul de 21 proiecte de hotarare supuse dezbaterii, intrucat proiectul de hotarare de la punctul 3.9 a fost scos de pe ordinea de zi conform prevederilor art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MOLDOVAN EMIL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X