Minuta sedintei ordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 31 august 2017, ora 11.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 31 august 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 1382/25.08.2017 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 18 consilieri locali.

Presedinte de sedinta ales este Dl. Salagean Aron Adrian.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :
1 Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1 Probleme ale serviciului Finantari Externe si Relatii Internationale:
2 2.1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planulului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Turda ;
3 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii denumirii Piaţa Tricolorului unei locaţii din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 anexa la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi aparţinând domeniului public din municipiul Turda încheiat sub nr. 17.440/19.12.2011.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de la bugetul local al municipiului Turda a unor fonduri pentru Mănăstirea Mihai Vodă.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării HCL nr. 187/26.10.2009, HCL nr. 77/17.06.2010, HCL nr. 2/28.01.2011, HCL nr. 22/31.01.2013 şi HCL nr. 146/30.09.2010 cu privire la bunurile aflate în domeniul public/privat atribuite în administrarea societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării doamnei Dediu Dorina din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Sărmăşan Marius Adrian, Moldovan Emil, Nap Adrian şi Anca Doru Paul Ioan.

1 Probleme ale Direcţiei Economice:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Probleme ale Direcţiei Tehnice:
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei UAT – Municipiul Turda pentru lucrările de investiţii aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului tarifar actualizat pe aria de operare a Companiei de Apă Arieş SA, pentru perioada 2017-2023.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020, a terenului/terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea structurii de funcţii publice pentru Serviciul Public Poliţia Locală Turda, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primarului Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 15 Hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SALAGEAN ARON ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X