Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 21 decembrie 2017, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 21 decembrie 2017 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 2299/15.12.2017 , si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 21 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :

1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al municipiului Turda pentru rambursarea partiala anticipata a creditului contractat la Exim Bank in baza HCL nr. 6/2017
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la data de 14.12.2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 139/2017 referitoare la impozitele şi taxele locale, precum şi la taxele speciale pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Silaghi Lucreţia).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Kovacs Iuliu).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 referitoare la venitul munim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi reprezentare a intereselor Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului adiţional nr. 4 al convenţiei privind Finanţarea şi implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, a subprogramului extindere şi reamenajare parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Arieşul Turda.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu Dorel şi Nap Adrian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 38, ap. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA.
 iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 61101 Turda, nr. Top 3995/13/1
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor taxe şi tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999.
 iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean, fiind apoi supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel, au fost adoptate un numar de 16 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Micu Ovidiu Dorel

SECRETAR,
Paula Letitia Mic

X