Minuta sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 25 ianuarie 2018, ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Turda din data de 25 ianuarie 2018 a fost convocata conform Dispozitiei Primarului municipiului Turda nr. 35/19.01.2018 si a fost legal constituita fiind prezenti un numar de 20 consilieri locali.
Presedinte de sedinta ales este Dl. Micu Ovidiu Dorel.
Ordinea de zi a sedintei a fost suplimentata , conform prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind apoi supusa la vot.
Ordinea de zi, cu modificarile ulterioare a fost votata in unanimitate, fiind urmatoarea :
1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Giurgiu Nicolaie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Prezentarea procesului verbal de validare;
Depunerea jurământului de către domnul Giurgiu Nicolaie.

4.Probleme ale Direcţiei Economice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.
– iniţiatori consilierii locali: Micu Ovidiu Dorel, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda, str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr, cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru doamna Suciu Maria.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Muncipiului Turda în Adunarea Generală a Asocieţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. /2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.
– iniţiatori consilierii locali: Rigman Ciprian Doru, Felezeu Cristian George, Cordiş Lucian şi Riter Marius.

6.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanţat din alte surse”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.Probleme ale Biroului Resurse Umane:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum si a salariatilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10.Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11.Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor:

11.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

12.Probleme ale Muzeului de istorie al municipiului Turda;

12.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru Muzeul de Istorie Turda, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

13.Propuneri, întrebări, interpelări.

Proiectele de hotarare au fost supuse dezbaterii plenului forului deliberativ turdean,iar ulterior fiind supuse votului au intrunit cvorumul prevazut de lege.
Astfel au fost adoptate un numar de 27 hotarari ale Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MICU OVIDIU DOREL

SECRETAR,
PAULA LETITIA MIC

X