ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2018 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2018 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 145/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Nota: Având în vedere volumul mare al anexelor la proiectul de hotărâre nr. 3.3, acestea pot fi consultate la Secretariatul Consiliului Local, camera 50, incepând cu data de 17.12.2018 până în data de 20.12.2018 inclusiv, între orele 08,00-15.00.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Turda, Calea Victoriei–Lotus fn, către SC Mars Mona Impex SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 675 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Ocnelor, fn.
– iniţiatori: consilierii locali Năstase Paul şi Pîrlea Daniela.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Nucleu II Turism Urban – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918 din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de acestea.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X