ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 APRILIE 2019 ORA 13,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 APRILIE 2019 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a contractului de delegare a Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane din municipiul Turda şi a atriburii directe a contractului de delegare în favoarea societăţii Domeniul Public Turda S.A..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Nota: Având în vedere volumul mare al anexelor, acestea se pot consulta si  la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.
Anexa la proiectul 4.1

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnul consilier local Roş Nicolae.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 57924 Turda, prevăzut cu nr. top 7305/41, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 375 mp, situat în Municipiul Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Oameni pentru Oameni Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X