ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 MAI 2017 ORA 10,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA. (AGOA)
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA. (AGEA)
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării evenimentului “Eu sunt 12”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016 şi repartizarea profitului aferent anului 2016, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2016, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2016 la societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016 şi repartizarea profitului aferent anului 2016, a execuţiei bugetare aferente anului 2016, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2016, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2016 la societatea Turda Salina Durgău SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie al societăţii Turda Salina Durgău SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2016 la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil teren, situat în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării contractului de concesionare nr. 14.053/29.06.2015.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Amenajare cimitir în municipiul Turda, str. Ion Agârbiceanu fn..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării activităţii Creşelor nr. 4 şi nr. 5 şi a Serviciului Asistenţă Medicală Şcolară, a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Statului de funcţii şi a numărului de posturi ale acestora, a statului de funcţii, numărului de posturi al locuinţei protejate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Grupului de Lucru Local la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Szydlowiec (Polonia), în perioada 8-11 iunie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, suplimentării numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Diverse. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X