ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 APRILIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a taxei speciale denumită “taxă de staţiune balneoclimatică”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Economice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul I 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2016-2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Cheii, cu nr. cadastral 62077.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1147 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, către dl. Costea Ioan şi soţia Costea Simona Mihaela.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1437 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, către dl. Moldovan Cornel şi soţia Moldovan Anisia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 100/2017 privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului construcţie, situat administrativ în municipiul Turda, str. Salinelor nr. 54B.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor pentru perioada 2017-2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Diverse. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X