ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Turda Salina Durgău SA.
– iniţiatori consilierii locali: Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Sărmăşan Marius Adrian, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Turda Salina Durgău SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Municipiului Turda pentru demararea de către Societatea Turda Salina Durgău SA, a investiţiilor având ca obiect reabilitarea şi modernizarea Pavilionului Intrarea Veche Salina Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda S.A.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorului extern al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului Societaţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe durată limitată a unei suprafeţe de teren în zona pietonală din Centrul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 2544/01.12.2002.
– iniţiatori consilierii locali: Anca Doru Paul Ioan, Crişan Sorina Mihaela, Cordiş Lucian, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron Adrian, Sărmăşan Marius Adrian, Sămărtinean Iuliana, Zoltan Radu Cosmin.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 9017/02.11.2004.
– iniţiatori consilierii locali: Anca Doru Paul Ioan, Crişan Sorina Mihaela, Cordiş Lucian, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron Adrian, Sărmăşan Marius Adrian, Sămărtinean Iuliana, Zoltan Radu Cosmin..

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 130/04.07.2016 referitoare la aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberarea pentru Municipiul Turda a licenţelor de traseu pentru executarea de transport public local prin curse regulate speciale pentru: – transportul elevilor cu domiciliul în cartierul Sf. Ion – Hărcana, la şcolile Horea Cloşca şi Crişan; Ioan Opriş ; Avram Iancu – transportul elevilor care sunt înscrişi în proiectul educaţional A doua şansă pentru a studia la Şcoala Profesională Poiana.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Arhitectului Şef:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Schimbare destinaţie clădire existentă în structură de cazare turistică prin reabilitare, recompartimentare şi amenajare mansardă în pod existent, amplasare firmă, împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Dacia nr. 1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF nr. 551 Turda, aflate în domeniul public al Municipiului Turda, situate administrativ în municipiul Turda, str. Agriculturii, nr. 27, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren şi clădire, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19, apartamentul nr. 28, către Bungărdean Grigore Dorin.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 34,00 mp, situat în Turda, str. Nicolae Iorga nr. 25H, în vederea extinderii construcţiei şi activităţii pentru dl. Cordiş Lucian.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi a tipului fiecăreia pe teritoriul administrativ al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 10-12 martie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda, la Angouleme (Franţa), în perioada 24-28 mai 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unui punct de lucru al Serviciului Public Poliţia Locală Turda în imobilul situat în Municipiul Turda, strada Dr. Ioan Raţiu nr. 30, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Diverse. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X