ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 IANUARIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe anul 2016.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 63.028.759,25 lei, în vederea refinanţării împrumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/09.12.20008) şi/sau CEC Bank SA (nr. RQ12014467532578/17.04.2012), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a eşalonării la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 23.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Domeniul Public Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrari de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi calcului valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2017 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Arhitectului Şef:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere – mansardare casă de locuit în municipiul Turda, str. Avram Iancu nr. 8.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda, pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Diverse. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X