ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 MARTIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 342/2016 referitoare la modificarea şi actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 161/2016 privitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Turda în Consiliile de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Turda..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, fn, în teren şi la cartea funciară.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, str. Frăgărişte, fn, în teren şi la cartea funciară.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 809 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Frăgărişte, fn, către dl. Oaida Zeno.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repatizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2017, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de construire, modernizare, exploatare şi intreţinere a strazilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere şi pietonale din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării imobilelor – construcţii situate în Municipiul Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 108 şi str. George Bariţiu, nr. 64.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile rest de executat din cadrul obiectivului de investitie : « Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – 12 strazi » finantate in cadrul contractului de finantare nr. 13507/28.08.2015 si actul aditional nr. 1 din 04.11.2015 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 19% pentru lucrarile din cadrul obiectivului de investitie : « Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare » finantate in cadrul contractului de finantare nr. 1372/29.12.2016 incheiat de Municipiul Turda cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii Contractului nr. 15.414/15.12.2010 avand ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public, in anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Arhitectului Şef:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 28,00 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 15F, în vederea extinderii constructiei şi activităţii pentru P.F.A Cadar N. Nicolae.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, apartament nr. 2, către Mihai Susana.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea articolului nr. 4 din H.C.L. nr. 63 / 28.02.2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Castanilor nr. 39, către Moldovan Mihai Septimiu si Moldovan Monica.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 210,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Ion Corvin nr. 2, către Popa Florin.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul Administrativ al Teatrului Aureliu Manea Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării numărului total de posturi şi a statului de funcţii pentru Casa de Cultură Turda, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei, numărului total de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Istorie Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind buna gospodărire a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 7 din Capitolul III respectiv a art. 24 lit.a.) din Capitolul VII din Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 338/20.12.2016.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Diverse. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X