P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 23.05.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 23.05.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia
SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierul Cordiş Lucian este absent, aflandu-se in concediu de odihna.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 557/ 17.05.2019 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 23.05.2019. Am primit cu totii ordinea de zi, au fost situatii presante cu diferite proiecte de hotarare, azi comisiile de specialitate au avizat anumite proiecte pe care doresc sa le introducem pe ordinea de zi.
La punctul 5.11, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare ale societatii SALINA TURDA SA la 31.12.2018 repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018 de aprobare a Raportului administratorului si a Directorului general la 31.12.2018, precum si descarcarea de gestiune a administratorilorsi a directorului general raportat la situatiile aprobate precum si de aprobare a Raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2018.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru, 1 abtinere( Nastase).
Dl viceprimar Nemes nu voteaza.

La punctul 7.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 prevazut cu nr top 4269 situat administrativ in extravilanul municipiului Turda avand destinatie pasune.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

La punctul 10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in conformitate cu prevederile art. 71, alin 1 din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu în Municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Avand in vedere proiectul de hotarare pe care l-am depus cu dl. Riter si care vi s-a comunicat astazi pentru a se completa ordinea de zi la punctul 3.2 cu PROIECTUL DE HOTARARE privind modificarea art 7 din cap 3 al Regulamentului pentru eliberarea si folosirea autorizatiei de acces tonaj privind stabilire conditiilor de acces al autovehicolelor cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile din municipiul Turda.

Dl. presedinte de sedinta:” Am discutat in cadrul comisiilor reunite si am solicitat raport de specialitate, ca nu il avem.

dl. Nicolae Giurgiu:” Raportat la art 43, alin 2 in situatia in care trece mai mult de 30 de zile de la momentul depunerii proiectului de hotarare, daca nu se face raportul de specialitate, acesta se considera avizat favorabil.
Dl. Nicolae Ros:” Dle primar, dle viceprimar, stimati colegi, Legea 215/2001 la art 43, teza 2 spune ca suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amanate pentru o sedinta urmatoare si doar cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
Se confunda art 44, alin 2 din L 215 cu art 46, alin 2 din Regulamentul cadru de functionare a CL. Este adevarat ca, cei doi initiatori s-au prezentat la comisie, dar fara un raport de specialitate comisia nu poate dezbate.
Nefiind justificata urgenta, nici nu ar mai trebui sa supuneti la vot, dar va solicit sa supuneti la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect si daca, Consiliul local este in masura sa hotarasca oportunitatea introducerea acestui proiect.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot oportunitatea introducerii acestui proiect pe ordinea de zi.
Cine este pentru introducere? 4 voturi pentru ( Riter, Giurgiu, Felezeu, Micu)
15 abtineri

Proiectul nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

***
Dl. Paul Nastase:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.1, 5.11 si de la votarea ordinii de zi.

Dl. Adrian Nap:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 .

Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 .

Dl. Salagean Adrian:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 .

Dna Iuliana Samartinean:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.1, 5.11.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Vreau sa anunt ca ma abtin de la deliberare si vot la punctul 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 .

Daca nu mai sunt alte modificari, supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, 1 abtinere (Nastase) .

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2018-2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării a 2 posturi de la Compartimentul Asistenţi Personali, transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la locuinţa protejată pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II, precum şi aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru ora tarifară, marcaj rutier longitudinal alb, marcaj rutier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier şi vopsit borduri.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a aatrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea programului de dezvoltare Turda Decide la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Csep Leylla şi Nap Adrian.

5.11, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare ale societatii SALINA TURDA SA la 31.12.2018 repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018 de aprobare a Raportului administratorului si a Directorului general la 31.12.2018, precum si descarcarea de gestiune a administratorilorsi a directorului general raportat la situatiile aprobate precum si de aprobare a Raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2018.

6.Probleme ale Arhitectului Şef:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi tipul fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989 pe teritoriul administrativ al municipiului Turda.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 30 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a două imobile teren, în suprafaţă totală de 26.5 mp, situate în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor, fn.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 prevazut cu nr top 4269 situat administrativ in extravilanul municipiului Turda avand destinatie pasune.

8. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuinţe între titularii contractelor de închiriere nr. 9655/28.04.2016 şi nr. 21682/23.10.2017, locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi administrarea Consiliului local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in conformitate cu prevederile art. 71, alin 1 din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu în Municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 25.04.2019.
Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Dl. presedinte de sedinta:” Se propune utilizarea sumei de 700.000 lei in conformitate cu Legea 273, art. 58 pentru suplimentarea acestei sume. Problema este clara, s-a demarat un program la nivelul mun. Turda. S-a constatat ca sunt 9 sau 10 proiecte care erau eligibile pentru a le nominaliza pe diferite locuri si apoi dl primar a considerat sa mergem pana la 20 de proiecte, ne trebuie acesti bani pentru finalizarea acestor proiecte.
De aceea utilizam 700.000 lei din fondul de rulment.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Avand in vedere momentul la care se solicita aceasta suplimentare, in acel proiect au existat doua etape eliminatorii, consider ca nu ar fi oportun acum, dupa trecerea acestor etape eliminatorii sa suplimentam acest buget. Care ar fi motivul pentru care, acum se suplimenteaza?

Dl. presedinte de sedinta:” Comisia care a nominalizat, dupa ce a analizat ca este bine pentru municipiul Turda sa suplimentam. Nu vad care ar fi motivul sa nu votam acum.

Dl. Nicolae Ros:”Sustin acest proiect si felicit executivul, este o premiera pentru municipiu si tocmai de aceea se solicita suplimentarea, pentru ca se bucura de un real succes.
S-a dovedit ca cetatenii Turzii au un spirit civic dezvoltat, dovedind interes pentru implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii. In urma analizarii proiectelor mi-am permis, sa anticipez in urma cu 12 ani, agenda cetateanului si in 2007 am adoptat o hotarare privind infiintarea unui centru de tineret in mun. Turda.
La vremea respectiva primarul de atunci a sabotat acest proiect, motiv pentru care a trebuit sa infiintam astfel de centre la Campia Turzii si Mihai Viteazu.
Aceste proiecte se deruleaza pe parcursul a patru etape pentru imbunatatirea calitatii orasului. Cetatenii depun proiecte, in etapa a II-a Primaria analizeaza, apoi cetatenii voteaza si Primaria implementeaza.
Sunt exemple de buna practica atat in Cluj Napoca, dar si in alte localitati. Este pacat de o munca enorma a executivului si a celor care s-au implicat ca azi, sa discutam daca este oportun sau nu sa suplimentam cheltuirea banilor de catre cei care contribuie, adica de cetateni.
Si mai rusinos este faptul ca, sunt cetateni care au mai multe proiecte elaborate decat unii consilieri in functie azi, motiv pentru care sustin acest proiect.”

Dl. primar Cristian Matei:”Buna ziua, m-as fi abtinut de la a lua cuvantul, dar nu pot sa nu va aduc la cunostinta ca am incercat sa fac o situatie sinteza asupra dorintei de dezvoltare a grupului PNL din Consiliul local.
Si azi, nu se dezmint si nu doresc ca, actuala administratie sa dezvolte proiecte in sprijinul dezvoltarii orasului si a bunului mers a municipiului.
Este o situatie de la preluarea mandatului din 2016.
– Pentru dezvoltare, dl. consilier Riter are 33 de proiecte la care nu a participat la vot, are 137 de proiecte la care s-a abtinut, are 52 de proiecte la care a votat impotriva si o sedinta de la care s-a retras.
In situatia dansului sunt aproape tori consilierii PNL, incluziv dl. Igor Cojocaru , incluziv dl presedinte PNL care are zeci de proiecte la care s-a abtinut sau a votat impotriva.
Cine doreste sa consulte lista ii stau la dispozitie, uitati, este un dosar intreg, in care nu s-au votat sute de proiecte de dezvoltare.

Dl. presedinte de sedinta:” si in sala de judecata se da cuvantul avocatului, o singura data. Asa sustine si Regulamentul CL pentru un proiect. Accept pentru ultima data incalcarea Regulamentului.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Cred ca am fost inteles gresit, daca nu stiati, exista un proiect de hotarare intre cele propuse la Turda decide, care a fost modificat de organizatorii de la Turda decide pe motiv ca s-ar folosi tot bugetul aprobat, motiv pentru care ei l-au redus, de la cat s-a solicitat, la mai putin, pe motivul asta ca daca s-ar aproba asa cum a fost formulat, s-ar utiliza tot bugetul.
Apare intrbarea legitima de ce nu s-a suplimentat la acel moment suma? Eu nu ma opun, dar daca noi vrem sa votam ceva, votam, daca nu, nu. Noi nu suntem monolit ca si altii din Consiliu, asa ca …, daca vrem sa votam votam, nu cum vrea dl Primar.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 77 / 23.05.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 78 / 23.05.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2018-2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Acordam, in principiu aceste burse, dupa situatia primita de la scoli, era gata s-o incurcam in 2018, unde am ramas cu 35.000 lei la Colegiul M Viteazu pentru ca situatia nu batea,…nu erau bursieri cati s-au comunicat initial.
Noroc ca, aveau de plata servicii de 35.000 lei. „

Dl. Cristian Felezeu:” Ma bucur ca, dupa 3 ani s-au gasit resurse pentru dublarea burselor, conteaza mai putin cine initiaza sau amendamentele facute, important este sa beneficieze copiii de dublarea burselor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 79 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020.

Dl. primar Cristian Matei:” In calitate de initiator, am considerat ca in cadrul impozitului pe cladiri cu destinatie rezidentiala, tinand cont si de cutumele anilor trecuti, apartinand persoanelor fizice, la cap 2, art 457. alin. 1 fata de 2019 am propus reducerea cotei de impozitare de la 0,092 la 0,090, respectiv 0,02%.
Prin aceasta reducere s-a urmarit diminuarea impactului asupra populatiei prin actulizarea impozitului cu rata inflatiei de 4,6% ramanand oarecum la nivelul anului trecut.

Dl. Adrian Nap:” Buna ziua, scaderea impozitului pe cladiri persoane fizice a starnit un interes din partea PMP-ului inca dinaintea alegerilor 2016. Dupa alegeri am venit cu amendament si cu o negociere din partea liderilor PSD, PRM, ALDE si cu votul tuturor consilierilor si am scazut gradual in fiecare an impozitul pe cladiri , persoane fizice.
Vreau sa propun un amendament, sa scadem impozitul de la 0,090 cat a propus dl. primar, la 0,089 la art 457.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Nap. In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa fac 2 amendamente, aceleasi din anii trecuti, si din comisie, impozitul pe cladiri la persoane juridice in cazul cladirilor rezidentiale, este o propunere a unei cote de 0,3% , care poate fi majorata. Propunerea pe care o fac este ca aceasta cota sa fie de 0,25% , la art 460.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Felezeu.
In urma votului rezulta 7 voturi pentru( Felezeu, Giurgiu, Riter, Bogdanffy, Zoltan, Moldovan E, Nap) , 12 abtineri.
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dl. Cristian Felezeu:” Al doilea amendament, pentru cladirile nerezidentiale, persoane juridice, cota propusa este de 1,5% care este cu 50% mai mare decat cota prevazuta de lege, bineinteles in conditiile legale. Propunerea mea este de 1,35% , adica o reducere de la 1,5% la 1,35% .

Dl. presedinte de sedinta:” Dle consilier, aici impactul este de 800.000 lei, dar …, trecem la vot.
In urma votului rezulta 7 voturi pentru( Felezeu, Giurgiu, Riter, Bogdanffy, Zoltan, Moldovan E, Nap) , 1 impotriva( Micu) 11 abtineri.
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
cu amendamentul dlui Nap
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 80 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării a 2 posturi de la Compartimentul Asistenţi Personali, transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la locuinţa protejată pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II, precum şi aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Turda.

Dl. presedinte de sedinta:”Am discutat proiectul in comisie, nu se fac majorari in ceea ce priveste bugetul afectat.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 81 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Intreb daca se preconizeaza o crestere sau o scadere a numarului de turisti? Venituri totale previzionate sunt de 14,56% si la venituri din servicii prestate sunt de 16,5%. Biletele de acces in Salina au crescut cu 33%, de ce nu s-au previzionat si veniturile la aceasta crestere ?
Exista la buget cheltuieli de 8000 lei / luna plus TVA, pentru consultanta juridica. La Salina existau 2 posturi de juristi. Care a fost considerentul pentru care s-au desfiintat posturile si s-a angajat o societate?
Avand in vedere ca veniturile totale vor creste cu 15%, care e motivul dublarii cheltuielilor de protocol?Avand in vedere ca in 2018 la actualele cheltuieli s-au obtinut cele mai mari venituri din istoria Salinei.
Care e motivul cresterii sumei la publicitate, sponsorizari? De la 264.000 la 310.000, iar sponsorizarile de la 127.000 la 145.000? Atata timp cat sunt cele mai mari venituri din istoria Salinei…
Vad ca la director creste de la 145.000 la 285.000, stiu, s-au mai infiintat 2 posturi noi de directori care nu existau! Nu stiu care a fost oportunitatea economica, dar care e motivul cresterii cheltuielilor cu veniturile directorilor ?
La alte cheltuieli, de la 1.601.000 lei se previzioneaza 1.852.000 lei, se vor angaja oameni in plus? Am vazut ca se desfiinteaza posturi…
La investitii apare parcarea care este intr-o zona protejata si nu poate fi extinsa si a fost asfaltata in 2014. De ce s-a previzionat o cheltuiala de 620.000 lei pentru aceasta parcare?

Dna Hanc – director economic Salina Turda:” Suplimentarea la cheltuielile cu contractul de mandat pentru director s-a tinut cont, ca in momentul de fata, in organigrama avem 2 posturi de director, director operational si director economic, posturi care nu existau in organigrama de anul trecut si s-a estimat o suma pentru aceste 2 posturi.
In viitorul apropiat se va face selectia pe Ordonanta 109, pentru cele 2 posturi. E singura modificare .
Dl. presedinte de sedinta”La baza intocmirii acestui buget sta hotatarea Consiliului de Administratie a societatii Salina Turda. Noi doar o prelucram acuma.
Probabil, dansii si-au facut fel de fel de socoteli, prin externalizarea serviciilor, economisesc.

Dl. Turean – director interimar Salina Turda:” Pe externalizarea serviciilor juridice vreau sa va informez ca procedura de achizitie a fost demarata si o sa avem cheltuieli, sub cele avute cu personalul.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Este adevarat ca erau costurile cu 2 angajati 8.400 lei /luna si acum sunt previzionate 9.520 lei? Si ati spus ca scad…

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
Dl Nastase si dna Samartinean au anuntat ca nu participa la deliberare si vot.
Dl. viceprimar Nemes nu voteaza.

Se adopta HOTARAREA nr. 82 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda SA.

Dl. Marius Riter:”Situatiile financiare prezentate in acest proiect denota un management defectuos. La finalul anului 2018 s-a inregistrat o pierdere de aproximativ 900.000 lei.
Desi societatea a fost pe pierdere incepand cu primul trimestru al anului 2018, Consiliul de Administratie a acordat sponsorizari pe tot parcursul anului, ultima fiind in luna octombrie 2018. Tot in noiembrie C.A. si-a prelungit contractul de credit pe care societatea il avea cu BCR, fara aprobarea actionarului, adica a Consiliului local.
Noi, consilierii liberali nu vom vota acest proiect si cerem public demisia membrilor C.A. si ne rezervam dreptul de a formula o plangere penala impotriva Consiliul de Administratie pentru abuz in serviciu.

Dl. presedinte de sedinta:’ La solicitarea dvs nu putem inlocui Consiliul de Administratie, l-am aprobat pe o anumita perioada. Ca dvs nu sunteti multumit de activitatea Consiliul de Administratie, este altceva. Pierderea nu este asa de mare, de 880.000 lei la o societate pe care am gasit-o, cum am gasit-o la inceputul mandatului…, dl consilier Salagean a fost director si poate spune ce datorii a avut societatea si pe parcurs societatea a reusit sa stinga aceste datorii de 11 milioane.
Probabil ca nu a receptionat anumite lucrari, nu le-a incadrat in termen, etc.
Nu putem veni sa taiem capul Consiliului de Administratie, iar directorul are si justificari si trebuie ajutat sa-si rezolve problemele. A fost o perioada de un an si jumatate cu director interimar si a reusit sa stabilizeze situatia acolo.
Eu ma declar multumit, cu efectivul si dotarea pe care ii are. Nu poti sa nu intelegi ca orice groapa o poti face pe comanda cu atribuire directa, sa evidentiem greselile si sa–l ajutam sa mearga inainte.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
3 impotriva( Felezeu, Riter, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 83 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Bugetul este unul bun, noi putem asigura cam 5 milioane prin sectiunea de dezvoltare.

Dl. Marius Riter:” Ati mentionat faptul ca pierderea nu este asa mare, a societatii, dar sa stiti ca pe acest an, Domeniul public isi propune un profit de 19.000 lei si la un calcul simplu, datoria de 883.000 lei ar fi recuperata in 47 de ani. Daca impartim datoria la valoarea profitului de anul asta.
Mi se pare lipsit de bun simt, faptul ca, pe anul trecut societatea incheie pe pierdere de 883.000 lei, iar pe proiectul pe acest an la buget avem o crestere la cheltuielile aferente contractului de mandat de 9.000 lei.
Fapt pentru care nu vom vota acest proiect. „

Dl. Balahura Gheorghe – director Domeniul public SA:” Pot sa va spun ca niciun salariu nu a fost crescut.

Dl. Marius Riter:”Conform bugetului pe l-ati depus la Secretariatul Consiliului local si care-l avem in fata daca va uitati la cheltuieli, veti observa ca pe 2018 a fost un buget de 297.000 lei, iar propunerea pentru acest an este de 306.000 lei.

Dl. presedinte de sedinta:” Li se aplica legea angajarii in constructii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
3 impotriva( Felezeu, Riter, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 84 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL..

Dl. Marius Riter:” Am studiat un pic proiectul asta si conform actului constitutiv al SC API SRL, municipiul Turda, prin Consiliul local al mun. Turda, in calitate de actionar unic a hotarat sa constituie SC API SRL. Prin HCL 34/2016, Consiliul Local aproba contractul de delegare pentru vechiul director cu indicatorii de performanta ai vechiului director.
Contractul care ni se cere acuma sa-l prelungim, nu a fost semnat intre CL si directorul societatii, pentru actualul director Consiliul local nu a aprobat niciun fel de mandat.
Este, intr-adevar un act semnat intre Primarul municipiului Turda si actualul director, dar Primarul nu a fost mandatat de Consiliul local sa semneze acel contract, deci s-a semnat un contract fara a fi mandatat de Consiliul local.
Fapt pentru care CL nu poate prelungi un contract din care el nu face parte, contractul initial nu are criterii de performanta si nefiind imputernicit Primarul de catre CL in semnarea contractului, noi consideram ca acest contract este lovit de nulitate absoluta, fapt pentru care noi vom sesiza organele statului sa intervina si nu votam.

Dl. presedinte de sedinta:” Aceasta societate este infiintata pe Legea 31, Consiliul local prin reprezentant…, automat este primarul.
Nu avem autoritate juridica… privitor la performanta, cat de cat societatea nu lucreaza in pierdere…, e destul de bine organizata si o folosim exact in aceleasi scopuri ca si Domeniul public.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
1 impotriva( Riter)
Consilierii Nap, Felezeu, Salagean, Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 85 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. presedinte de sedinta:” Dl. Ursuleanu are performanta, are un profit mic.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
Consilierii Nap, Felezeu, Salagean, Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 86 / 23.05. 2019. 
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru ora tarifară, marcaj rutier longitudinal alb, marcaj rutier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier şi vopsit borduri.

Dl. presedinte de sedinta” Avem o anexa in care conducerea explica de ce s-au facut anumite ajustari in plus, cu materialele.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
1 impotriva ( Riter)
Consilierii Nap, Felezeu, Salagean, Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 87 / 23.05. 2019. 
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

Dl. Marius Riter:” Pentru anul 2019 societatea isi propune venituri mai mici, iar venitul 2019 este de 5% din profitul pe 2018.
Tarifele se majoreaza, dar sunt cresteri cu cheltuieli de mandat de 19.700 lei.

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:” Noi am anexat la toate actele dvs si un raport, in care am mentionat ca pe anul 2018 nu a contractat niciun credit bancar, iar platile au fost facute din resurse proprii incasate de societate.
Fata de 2017, cifra de afaceri a crescut cu 27%, iar profitul net 167.100 lei care se repartizeaza prin dividente, jumatate-jumatate. Trebuie refacuta curtea, vom folosi banii la investitii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
1 impotriva ( Riter)
Consilierii Nap, Felezeu, Salagean, Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 88 / 23.05. 2019. 
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
1 abtinere ( Riter)
Consilierii Nap, Felezeu, Salagean, Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 89 / 23.05. 2019. 
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea programului de dezvoltare Turda Decide la nivelul Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 90 / 23.05. 2019. 
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Dl. Nicolae Ros:’ Stimati colegi, avand in vedere raportul de specialitate si expunerea de motive prin care s-a luat act de demisia colegului Micu Ovidiu si acceptul colegului Sarmasan Adrian, va supun spre adoptare acest proiect si solicit executivului, in speta dnei sef serviciu SAPL, Ioana Iftime sa demareze impreuna cu ceilalti colegi, procedura pe Legea 350, astfel incat structurile asociative din municipiu sa poata depune proiecte in timp util. Daca mai sunt alte propuneri?
Solicit in mod expres Secretariatului sa consemneze ca nu s-au inregistrat alte propuneri din partea altor formatiuni politice.

Se impart 19 buletine vot

Se trece la votul secret modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Adrian si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA = 19
voturi NU =
voturi nule =

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 91 / 23.05.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea situaţiilor financiare ale societatii SALINA TURDA SA la 31.12.2018 repartizarea profitului societatii precum si executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2018 de aprobare a Raportului administratorului si a Directorului general la 31.12.2018, precum si descarcarea de gestiune a administratorilorsi a directorului general raportat la situatiile aprobate precum si de aprobare a Raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2018.

Dl. Cristian Felezeu:’Apreciez rezultatele financiare deosebite obtinute, din pacate, a fost cea mai performanta echipa de management, ma intreb de ce nu i s-a mai prelungit mandatul fostei conduceri?
In hotararea Consiliului de Administratie se spune ca nu i se mai prelungeste contractul de mandat, deoarece pe durata mandatului a avut un „comportament necorespunzator!”
Puteam fi informati, daca fostul manager avea un comportament necorespunzator. Aviz celor care urmeaza. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
Dl Nastase si dna Samartinean au anuntat ca nu participa la deliberare si vot.
Dl. viceprimar Nemes nu voteaza.

Se adopta HOTARAREA nr. 92 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi tipul fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989 pe teritoriul administrativ al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 93 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 30 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

Dl.Nicolaie Giurgiu: De la proiectul 7.1 pana la proiectul 7.4 este vorba de aceeasi persoana, as vrea sa stiu daca exista printre altele, la Secretariat autorizatia de construire pentru imobil, nu este anexat aici si daca este platita taxa de concesiune.

Dl presedinte de sedinta:’Consider ca, dl Rosca in perioada in care a avut aceasta concesiune a platit ratele la zi. Nu se poate incheia un contract de concesiune si sa ii incasezi banii, daca nu avea documente legale la constructie. Fiind vorba de aceeasi persoana, eu zic… sa trecem la vot.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 94 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a două imobile teren, în suprafaţă totală de 26.5 mp, situate în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

Dl. Cristian Felezeu:’ O precizare scurta, inainte il certati pe dl Petrideanu, ca nu aducea la timp proiectele, dar documentele vorbesc. Noi va credem dna Iftime, dar ceea ce a solicita colegul a fost autorizatia de constructie si dovada ca este facuta plata la zi.
Nu ne mai puneti sa dam votul pe niste documentatii incomplete.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 95 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 96 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 97 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor, fn.

Dl. Nicolae Giurgiu:” Aici, categoria de folosinta a terenului este pasune, potrivit Legii in vigoare destinatia terenurilor pasuni nu poate fi schimbata, este interzis.
Dvs ar trebui sa aprobati un lucru interzis de lege, schimbarea destinatiei din pasune in curti-constructii. Nu exista aviz, nu exista aprobare din partea departamentului respectiv si nu ar trebui votat.

Dl. Marin Fantana- sef SUAT:” In documentatie este trecut curti constructii, dar pe noi ne-a interesat dezmembrarea, as vrea sa se faca mentiunea la punctele unde se dezmembreaza la topul per 2, per3, sa fie trecut pasune. Aceasta categorie nu schimba categoria de folosinta.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 98 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 58860 prevazut cu nr top 4269 situat administrativ in extravilanul municipiului Turda avand destinatie pasune.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Si aici ni se solicita sa aprobam o dezmembrare, se arata pe vechii proprietari, la final se arata domeniul public – domeniul privat. Sa ramana pe vechii proprietari si se poate vota. Nu se poate trece intr-un domeniu privat printr-o dezmembare a unui teren.

Dl. Marin Fantana- sef SUAT:” In documentatia tehnica se face o dezmembrare, care se dezmembreaza in trei imobile noi, numere topo noi, raman vechi proprietari , iar tabelul de miscare va arata trecerea in domeniul privat al municipiuluin Turda.
Cele 2 suprafete se vor da la schimb, printr-o alta HCL cu Ocolul silvic Turda si Valea Ierii.

Dl Nicolaie Giurgiu:”Nu se poate trece in domeniul privat, printr-o dezmembrarea unui teren.

Dl. Marin Fantana- sef SUAT:” E Comuna urbana Turda si aceste terenuri au fost candva trecute in domeniul privat al mun Turda, nefiind reactualizat. Urmeaza ca aceasta dezmembrare sa fie introdusa si sa aiba pozitie distincta in domeniul privat al municipiului Turda. Este zona padurii, zona Mogioros, pe care o aducem in patrimoniul municipiului, ca domeniu privat.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
3 impotriva( Felezeu, Giurgiu, Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 99 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voievod Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 100 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuinţe între titularii contractelor de închiriere nr. 9655/28.04.2016 şi nr. 21682/23.10.2017, locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi administrarea Consiliului local al Municipiului Turda.

Dl. Cristian Felezeu:” De acuma incolo este liber la schimbul de locuinte? Sunt multe cereri de acest gen.

Dl. Paul Nastase:” Dansii au solicita schimbul pe aceeasi scara, in acelasi bloc.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 101 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.

Dl. Cristian Felezeu” La urma aveti prevazute plati efectuate in 2019 pentru 2018, Targ de Craciun. Dar nu mai apare si in 2019, nu se mai organizeaza?

Dna Ana Sevan- director Casa de Cultura: Cei 16.000 lei care apar in bugetul acestui an sunt sume alocate anul trecut pentru targul de Craciun, iar intr-o sedinta anterioara s-a aprobat in proiect de hotarare cu evenimentele culturale pe 2019 si ele depasesc , ca resursa umana implicata, posibilitatile Casei de Cultura si de aceea s-a considerat ca aceste activitati, printre care si Targul de Craciun, actiuni mai mari, pe durata a doua – trei zile sa fie organizate prin preocuparea unei comisii din cadrul Primariei, din care face parte si Casa de cultura. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, 1 abtinere ( Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 102 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi in conformitate cu prevederile art. 71, alin 1 din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu în Municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 103 / 23.05. 2019.
***

Se propune spre discutie punctul 11 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl Cristian Felezeu:” Imi pare rau ca dl. director de la Salina a plecat din sala, aveam o intrebare. Un grup de parinti care insotesc copii la cursurile de inot la bazin intreaba despre taxarea biletului de intrare pentru insotitorii copiilor .
De ce se taxeaza bilet de intrare pentru cei care nu au activitate la bazin, sunt doar parinti care isi duc copiii la inot. Daca dl director poate veni cu o solutie in acest sens, sa nu se mai taxeze intrare pentru parinti, doar consuma aerul si platesc pentru acele cursuri.
Insist inca o data sa primesc un raspuns la o solicitare scrisa in data de 28.10.2018 , inregistrata la Secretaria CL, de la Registratura.
Impreuna cu dl viceprimar am initiat un proiect de hotarare care s-a materializat intr-o HCL in 2012, prin care se reglementa publicarea pe site-ul institutiei a tuturor cheltuielilor. As dori sa se publice la 6 luni sau sa se aplice aceasta HCL.”

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Pentru dl primar as avea o intrebare; care sunt motivele pentru care nu s-au efectuat demersurile ca noi sa avem un nou coleg in Consiliul local? Pentru locul ramas liber prin demisia dlui Rigman.
Cui sa ne adresam , eu si colegul Riter ca dupa 3 randuri de poze facute, sa avem si noi poza pe site-ul Primariei?

Dl. Ovidiu Micu:” Buna ziua, am primit din partea Domeniului public programul lunar al masinii de curatat strada. Ii atrag atentia dlui director ca, de cand a inceput acest program, s-a intervenit doar de 2 ori pe strada I Opris.

Dl. Marius Riter:” As dori sa intreb daca exista unitati de invatamant pe raza municipiului Turda care nu detin toate avizele de functionare conform legii? Si daca exista, rog o lista cu unitatile de invatamant si cu avizele care lipsesc.
Si as dori sa va propun pe dvs, dle consilier Anca, in calitate de presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni… nu, nu era sub forma de gluma! As dori sa-l propun pe colegul meu, Cristi Felezeu.

Dl. Ovidiu Micu:” As dori sa va propun pe dvs, dle Anca Doru.

Dl. Adrian Salagean:” Il propun pe dl Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot prima propunere, dl Cristian Felezeu. In urma votului rezulta: 3 voturi pentru (PNL) , 16 abtineri. Nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Supun la vot a doua propunere, subsemnatul. In urma votului rezulta: 3 voturi pentru, 16 abtineri Nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Supun la vot a treia propunere, dl. Nicolae Ros. In urma votului rezulta: 19 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 104 / 23.05. 2019.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X