P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 29.08.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 29.08.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla,Fagadar Corina, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie si Micu Ovidiu Dorel au anuntat ca se afla in concediu de odihna
Dl consilier Cordiş Lucian este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dl
Petrica Jecan –consilier juridic Administratie Publica Locala, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 875 / 23.08.2019 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nicolae Ros.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 29.08.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Buna ziua, conform cu legislatia domeniului financiar, art.58 din Legea 273 , Legea finantelor publice, Consiliu local aproba utilizarea sumei mentionate in proiectul pe care vreau sa-l introduc la punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare .

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea proiectului la punctul 2.1 si punctul 2.1 privind rectificarea bugetului local din ordinea de zi va deveni punctul 2.2.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” La proiectul 2.2 privind rectificarea bugetului avem un amendament si va rog sa-l introduceti la proiectul cu rectificarea.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot modificarea ordinii proiectului initial de la punctul punctul 2.1 sa devina punctul 2.2.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” Va rog sa introduceti la punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demararii procedurilor in vederea constituirii unei societati de turism balnear avand ca asociat unic societatea Salina Turda SA

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea proiectului la punctul 5.3
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” Va rog sa introduceti la punctul 6.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea proiectului la punctul 6.3
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” Va rog sa introduceti la punctul 6.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea proiectului la punctul 6.4
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Daca nu mai sunt alte propuneri supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare .

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii cu prioritate a proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local apartinand domeniului public al municipiului Turda prezentate in anexa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Creşa nr. 5 din Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării în municipiul Turda a unei statui ecvestre-omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demararii procedurilor in vederea constituirii unei societati de turism balnear avand ca asociat unic societatea Salina Turda SA

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contribuţiei asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererii de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea domnului Cristian Octavian Matei în calitate de Primar al Municipiului Turda la Ilgau-Elveţia, în perioada 24-28 septembrie 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a cheltuielilor legate de proiect.

6.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a indicatorilor tehnico-economici.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – construire clădire cu funcţiuni mixte P+7+E retras cu parter comercial, etaje rezidenţiale, împrejmuire şi amenajări exterioare în Turda, str. Tineretului f.n.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 250/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind buna gospodărire a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 25.07.2019.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea Excedentului bugetar pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare .

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 186/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dl. Doru Anca:” Am avut diferite discutii si cu reprezentantii mass-media, din rectificarea asta primim doar 550.000 lei din cota aceea de 2%.
Noi urmeaza sa mai luam sume, pentru ameliorarea bugetelor locale, zilele astea se aproba procedura la nivel national, toate UAT- urile din tara au fost obligate sa depuna acest chestionar cu procedurile respective.
Dupa ce apar sumele respective le putem realiza.
Amendament: datorita Legii 373, fiind trimestrul III , se pot face transferuri intre…, platile cu salariile… si cheltuielile efectuate cu dezvoltarea. Pe baza acestor documente legale suntem obligati sa mutam aceste sume.
Au aparut solicitari de la Spital pentru reparatii la pavilionul central.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea amendamentului la proiectul de la punctul 2.2
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 187/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii cu prioritate a proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local apartinand domeniului public al municipiului Turda prezentate in anexa.

Dl. Marius Riter:” In referat este mentionat faptul ca aceste lucrari propuse sunt diferite fata de cele aprobate la finantare, prin surse de finantare PNDL, credit intern.
As dori sa stiu sursa de finantare a acestor lucrari si la ce lucrari renuntam daca le facem pe acestea?

Dl. Doru Anca:” Noi am analizat proiectul si am cerut date de la dl director Gaina, si mie mi s-a parut ca 190.000 mp…, de unde facem finantarea? La care dintre obiective renuntam?
Se poate face si din fondul de rezerva al nostru, dar sunt doua contracte incheiate cu locatiile respective. In proiect nu era trecuta sursa de finantare. Intrebati-l si pe dl primar sa confirme si sa va spuna care este sursa.

Dl. primar Cristian Octavian Matei:” Buna ziua, va salut pe toti, nu as vrea sa fiu ironic, dar aveti referatul de aprobare in care scrie exact sursa banilor. Daca dvs nu le cititi…, sau in comisia 1 aveati posibilitatea sa puneti intrebari, acolo s-au dus specialistii Primariei sa raspunda.

Dl. presedinte de sedinta:” S-a raspuns la acest punct, va propun sistarea discutiilor pe marginea acestui proiect. Cine este pentru ? In urma votului rezulta 17 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 2 abtineri ( Riter, Fagadar)

Se adopta HOTARAREA nr. 188/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Creşa nr. 5 din Turda.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 189/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 190/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării în municipiul Turda a unei statui ecvestre-omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu.

Dl Primar Cristian Matei:” Ca sa nu limitam posibilitatea edificarii acestei statui as vrea sa completez la art2:”Pentru realizarea acestui proiect cultural se va solicita finantarea nerambursabila de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, fonduri norvegiene sau orice fond nerambursabil disponibil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Primar.In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 191/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demararii procedurilor in vederea constituirii unei societati de turism balnear avand ca asociat unic societatea Salina Turda SA

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 2 abtineri( Riter, Fagadar)

Se adopta HOTARAREA nr. 192/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contribuţiei asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererii de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale.

Dl. Doru Anca:” Am discutat proiectul in sedinta de comisie, mi se pare o modalitate legala, modul cum recuperam de la asociatiile de locatari, e vorba de cele doua blocuri din fata. Recuperarea se poate face pana la finalizarea….
Acum, existand acest proiect, noi putem actiona, daca se constata rea vointa din partea lor, pentru recuperarea celor 20% din proiect.
Aici sunt multi pensionari, cred ca vor reusi sa plateasca ratele respective.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 193/ 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea domnului Cristian Octavian Matei în calitate de Primar al Municipiului Turda la Ilgau-Elveţia, în perioada 24-28 septembrie 2019.

Se impart 17 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea domnului Cristian Octavian Matei în calitate de Primar al Municipiului Turda la Ilgau-Elveţia, în perioada 24-28 septembrie 2019.
Comisia de validare compusa din Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA = 17
voturi NU =
voturi nule =

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 194 / 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului ”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 195 / 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului”Reabilitarea, dotarea si extinderea gradinitei cu program prelungit PRICHINDELUL ISTET si a Cresei nr 4” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 196 / 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – construire clădire cu funcţiuni mixte P+7+E retras cu parter comercial, etaje rezidenţiale, împrejmuire şi amenajări exterioare în Turda, str. Tineretului f.n.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 197 / 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 250/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în municipiul Turda.

Dl Doru Anca: Problema cea mai acuta in functionarea acestei Piete din centru, este faptul ca, de-a lungul anilor am faramitat proprietatea domeniului public si nu mai vad cum se rezolva.
Prima data prietenul meu, fostul viceprimar Irimie, pe o portiune de vreo 100 mp, apoi Mitrea inca 60 mp si nu putem sistematiza aceasta Piata ca pe eie trebuie sa-i despagubesti sau sa-i demolezi cu autorizatie de demolare, dar au autorizatie de constructie.
Nu vor aparea constructii noi, dar ma o sa ma refer la desfasurarea programului in Piata municipiului Turda.
Am avut diferite interventii de la cetateni…, pacat ca lipseste dl Popa Nicolae, sef serviciu Piata si Obor, dar va rog sa se mentioneze. Sa se pretinda producatorilor agricoli Certificatul de producator cu viza medicului veterinar. S-au intamplat diferite toxinfectii alimentare, nu s-au dat publicitatii acestea, pentru ca erau cazuri temporare, dar obligatoriu pe aceste calduri, trebuie solicitat acest certificat cu viza de la medicul veterinar privind calitatea produselor pe care le vinde.

Dl. presedinte de sedinta:” Daca sunt discutii fata de acest amendament? Daca nu supun la vot amendamentul dlui Anca. In urma votului rezulta :” 17 voturi pentru.

Dl. Marius Riter:” Unele administratii incerca sa-si simplifice procedurile administrative, indreptandu-se catre digitalizare, prin acest proiect observ ca noi complicam procedurile si vom cere mai multe hartii pentru acesta autorizatie de functionare.
Autorizatia de constructie si Procesul verbal de receptie a lucrarilor sunt emise de Primaria Turda, tot Primaria Turda il arhiveaza, propun un amendament la art. 2 sa stergem necesitarea autorizatiilor de construire pentru cladirile nou edificate, autorizatia de construire pentru extinderea cladirilor vechi si procesul verbal de receptie al lucrarilor.
Toate aceste documente sunt emise deja de Primaria Turda, apoi Primaria le arhiveaza, cred ca ar fi mai oportun sa fie o procedura de schimb de documente intre birourile Primarie, sa nu aruncam povara pe spatele cetatenilor.”

Dl. presedinte de sedinta:” Autorizatia este de construire, nu de constructie; iar sters nu exista in tehnica actului normativ, eventual ati vrut sa spuneti scoaterea sau modificarea.

Dl.Doru Anca:”Nu se pot face constructii noi in acest spatiu, Piata este ocupata de trei proprietari cu CF, restul sunt pe contracte de concesiune, inchiriere. Sa nu opunem rezistenta investitorilor, dar la baza acestor constructii a stat o autorizatie de construire.
Nu se poate face o constructie noua, fara o sistematizare cu parcari.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Riter. In urma votului nu s-a intrunit numarul necesar de voturi pentru.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 2 impotriva ( Riter, Fagadar)

Se adopta HOTARAREA nr. 198 / 29.08.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2, PROIECT DE HOTARARE privind buna gospodărire a municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:” Noi suntem reprezentantii unei obste, indiferent ca suntem reprezentantii unei formatiuni politice, care am intrat in Consiliu pe baza votului cetatenilor.
Reprezentam cetatenii in Consiliul local, nu mi se pare sa mergem pe masuri curative, adica sa i se taie piciorul! Ar trebui sa mergem pe masuri preventive din partea Politie locale.
Vorbim de parcari, ieri am mers pe str. Ratiu si pe partea stanga erau 8 masini parcate, dar fiind strada cu sens unic, nu au putut fi amendati. Ii putem ‚umfla’ doar pe cei care parcheaza pe trotuare. Daca ne luam dupa Codul rutier, nu-i putem…
Orice persoana care are masina ne poate contesta, ca are cerere ca a solicitat loc de parcare unde are blocul.
Avem un milion si ceva de debite la contraventii, la aceasta data.
Cu Privalul, in contractul cu ei, in care este obligat sa puna la dispozitia locuitorilor pubele de 80, unde se colecteaza selectiv.
Saptamana trecuta scot 2 bidoane cu deseuri separate, in fata portii, vine Privalul, dar le amesteca in aceeasi masina. Cum pot demonstra la case, ca dupa ce ii obligam sa faca rost de pubele separat, Privalul face colectarea in grafic?
Si asa, pe str Marului, str.Visinului, etc s-au adunat cantitati foarte mari de gunoaie, nu se pot ridica din cauza lucrarilor.
Politia locale ma amendeaza si daca merg in instanta, o sa zic ca voi colectati la gramada.
In Regulament scrie sa se amendeze Privalul, in fiecare zi, sa stea la Prival si sa dea amenzi. Dar problema mare este ca nu putem pune in functiune glid-ul. Dar pana atunci eu nu sunt de acord sa amendam cetatenii pentru colectarea incompetenta a resturilor menajere.

Dl. presedinte de sedinta:” Ati spus ca aveti nevoie de acceptul unei persoane pentru a va desfasura activitatea. Va reamintesc ca in conforitate cu art 48, alin 2 din Regulament, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale si au obligatia de a participa la indrumarea si controlul institutiilor subordonate Consiliului.

Dl. Doru Anca:” Vreau sa fac referire la API si vreau sa stiu cate locuri de parcare apar noi?
La art 3, lit h, nu sunt de acord cu sanctionarea cetatenilor pentru ca societatea prestatoare de servicii nu asigura o colectare selectiva a resturilor menajere. Obligatia este a societatii Prival

Dl. presedinte de sedinta:” Nu sa se elimine, sa se constituie obligatie in sarcina prestatorului de servicii.

Dl. Emil Moldovan:” Daca acest alineat se elimina, prestatorul va trebui sa faca si pentru cei care nu sunt in asociatia de proprietari. Se subintelege ca va asigura pubele pentru toata lumea.

Dl. Doru Anca:” Vreau sa se mentioneze ca obligatia de asigurare a pubelelor este de catre societatea Prival, de ce sa amendeze cetatenii?

Dl. Nicolae Ros:” Un amendament trebuie sa indeplineasca doua conditii; baza legala si sustenabilitatea financiara. Fiecare familie are necesarul de 4 pubele, ati facut un calcul asupra propunerilor dvs.

Dl. Doru Anca:” Cade in sarcina societatii prestatoare de servicii.

Dl. Marius Riter:” Conform contractului de delegare a serviciului, la art 14, alin 7, obligatiile firmei de salubritate sunt sa acopere intreg orasul si zonele de case cu containere pentru colectarea deseului. Este stabilit in contractul de delegare.
Ar trebui sa fie si o restrictie si la greutate, la volum in functie de cat poate ridica masina.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot propunerea dlui Anca de a nu fi de acord cu sanctionarea cetatenilor pentru ca societatea prestatoare de servicii nu asigura o colectare selectiva a resturilor menajere
In urma votului rezulta 17 voturi pentru

Dl. Emil Moldovan:’ Sunt de acord cu foarte multe puncte, dar la parcari sunt probleme. La art 23, lit b mi se pare enorm de mare amenda pentru parcarea expirata recent , dupa 10 minute sa fie intre 400-800 lei. As propune 150-300 lei.
Si nu doar 10 minute peste, macar 30 de minute sa fie peste. Pentru alineatele a, b si c sa fie amenda intre 150-300 lei.

Dl. presedinte de sedinta:” Dvs va referiti doar la litera B, dar cumantumul de 400-800 lei este dat pentru tot articolul 23. Se poate modifica timpul la 30 de minute.

Dl. Valer Moldovan:” Director Politia locala Turda:” OUG reglementeaza faptul ca in 15 zile contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii, atunci va fi
400 : 2 = 200 lei.
Dl. Adrian Salagean:” Daca prelungim timpul de la 10 minute, la 30 de minute, putem sa facem atunci amenda de la 200 – 400 lei .
Trebuie sa facem distinctie intre locurile de parcare cu tichet, la punctul f, sa stabilim un orar si daca locul de parcare este liber, acolo poate parca oricine.

Dl. primar Cristian Matei:” Daca oprirea este interzisa, este pe loc, nici de 10 minute, nici de 30.
Nu vrem sa tragem pielea de pe om, dar uitati-va la intrarea din spatele Piatei din centru, chit ca am amplasat multe locuri de taxi, se dubleaza si parcheaza pe carosabil unii si nu stau 10 minute, ci pana vine clientul.
Daca tot asa permitem, nu le e frica de amenzi, vom bloca orasul. Poti prelungi la stationare, dar este o problema urgenta si nu ai avea de ce sa stai daca nu este voie, nu!
Cred ca si dvs vedeti multe, cele mai multe sunt in centru. Sa nu mai fie oprirea, oprirea nu este voie.

Dl. Marius Riter:” As propune sa stabilim o valoare fixa a amenzii, 300 lei.

Dl. primar Cristian Matei:” Acest proiect a stat 5 luni in dezbatere pe site-ul Primariei, facem ca la Piata , ba e 500, ba e 200! De ce nu ati facut amendamente pe perioada dezbaterii publice ? Are avizul tuturor Comisiilor de specialitate.
Dle presedinte de sedinta propun sistarea dezbaterilor. „

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot sistarea discutiilor la proiectul de hotarare. In urma votului dezbaterile pe acest punct au fost sistate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru, 2 impotriva ( Riter, Fagadar),
4 abtineri ( PMP, Moldovan Adrian)

Se adopta HOTARAREA nr. 199 / 29.08.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 9 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Vreau sa vorbesc despre situatia blocului O din Piata Romana. M-a informat comandatul Politiei ca ei au intabulate cele 9 apartamente ale Politiei, si mai raman 35 apartamente. Daca evaluam apartamentele, sa le intabulam si sa le vindem, ar fi cam 20.000 euro , unul.
Pana luna viitoare sa avem o solutie viabila si pe termen scurt sa ne scoatem banii de acolo.

Dl. Marius Riter:” In zona Micro s-ar dori amplasarea mai multor tomberoane si cosuri de gunoi, pe malul Ariesului. Daca se poate o campanie de informare pentru colectarea selectiva si reciclarea gunoiului.
As dori sa fie pus pe site-ul Primariei programul de colectare a gunoiului menajer al Privalului.
Pe str Petru Maior sa niveleze un pic drumul, care a ramas asa in urma unor reparatii la conducta de gaze.

Dl. Adrian Nap:” Pe str 22 Decembrie au inceput lucrarile, dar nu se mai lucreaza cam de o saptamana. De ce?

Dl. primar Cristian Matei:” Antreprenorul de pe str. 22 Decembrie a castigat 2 licitatii, una pentru drumuri si proiectul Companiei de Apa. A inceput lucrul, lucreaza si cu subantrepriza, a mers bine cu introducerea in subteran a cablurilor electrice, a trecut de str Fabricii, este aproape de Dedeman.
Au inceput cu drumul catre Ceramica si trebuie sa faca sapatura la 80 de cm, un de au gasit un strat de pamant moale, negru si au cerut o nota scrisa in urma forarii terenului, de luni se introduca balastru cu beton , in 20 de cm. Astfel de situatii pot aparea oricand, la fel a fost si cu proiectilele gasite in Bai, se blocheaza tot si de asta dureaza. De luni incep lucrarile de terasare si intarire a drumului si continua sapatura catre sensul de la Dedeman.

Dl. Radu Zoltan:”De ce nu functioneaza semafoarele in Turda? Ma refer la intersectia cu Kaufland si intersectia cu str Bucovina din Turda Noua?
Pe str Constructorilor, in spate, in zona garajelor s-a tras cu ghederul doar pana la jumatate, cealalta jumatate a ramas de izbeliste. Ori se face toata partea, ori nu.

Dl. Gheorghe Balahura- director Domeniul public Turda SA:” Pe str. Constructorilor s-a desfacut trotuarul si pe cealalta parte am introdus freza. Nu avem acolo proiect in lucru, probabil, doar o masina incarcata a fost basculata acolo, la solicitarea cetatenilor, pentru a astupa diferite gropi, cu materialul care s-a frezat de pe str Contructorilor.

Dl. primar Cristian Matei:’ Azi ati votat proiecte pentru modernizarea si refacerea a cartierelor din Oprisani si digul. Am dat drumul pe dig la lucrari pentru a repara trotuarul si sa facem pistele de biciclete. In acest proiect nu a fost cuprinse modernizarea aleilor pietonale, intrarea la garaje.
De luni a inceput in spate la Calea Victoriei, nr 112-114 si se realizeaza curtea interioara, complet. Intre timp, Compania de Apa Aries are de edificat niste lucrari complexe pe proiecte europene pe str. Amurgului, pe Manzariei, Intrarea Amurgului, str. Toamnei, se edifica un complex de parcari vis a vis de Clinica medicala. Apoi intram noi cu reabilitarea cu ceea ce ati adoptat azi, toate cele 5 proiecte.
Marti se incepe cu str Zorilor, str. Hategului spre cartierul Primaverii alte lucrari pe alt modul, nu putem face licitatii fara proiecte.
In doua-trei saptamani va intra CAA pentru introducerea canalului, apoi probabil din primavara sa intram noi cu reabilitarea strazilor respective. Cand intram cu proiectul din Micro I, de modernizare completa a micro-cartierelor, asta insemnand alei noi, betonate, cu rigole de scurgere a apelor, borduri, spatii verzi, spatii de joaca, etc.
Tot ce este intre blocuiri si tot ceea ce nu s-a facut din 2016-2019 se va face acum incepand cu aceste module pe care azi le-am votat. Si cand va intra pe alei si intre blocuri, atunci se va face si intre garaje si peste tot. „
Semafoarele, nu a reglementat nimeni cine le intretine, cand noi am montat semaforul „Micu”, (intersectia Cl. Victoriei- str. Opris) am stabilit ca intretinerea o face API, are un om specializat care sa fie acreditat pentru acest lucru.
Semaforul de la Kaufland este proprietatea lor, au primit cel putin 4 amenzi, de ce nu-l pun in functiune? E obligatia lor…
Din decembrie va incepe operatorul public al nostru cu autobuze, acolo (intersectia str. Campiei cu str Hategului) se va face un sens de giratie care va lua si din proprietatea Kaufland. Ieri am discutat cu CNDR si fiind obligatia lor pe aceea portiune de drum pana la intersectia cu biserica de la Trei Mocani.
Kaufland va pune la dispozitia CNDR aceea suprafata sa poata face sensul, toata structura drumului intre cele doua sensuri se va modifica. Din acel moment in directia spre Cluj vor fi 2 benzi de circulatie si nu se mai impune semafor la Kaufland.
Cei care vor merge la Kaufland dinspre centru, vor rula pana la al doilea sens giratoriu de la Kaufland, vor intoarce si intra la Kaufland.
Va fi o lucrare ampla, pe 4 benzi, azi dimineata am discutat cu dl director al CNDR si in cateva zile va demara. Ieri a fost si de la Politia rutiera Cluj pentru a vedea proiectul si sa ne dea avizul pentru lucrare.
Sensul giratoriu de la parcul din Turda Noua, partea de drum catre str Bucovina fac parte din Planul de Mobilitate Urbana, nu este acreditat si nimeni nu repara fara auorizatie. Firma care a avut contract cu noi, nu mai are de cativa ani, incercam sa facem …, era nevoie de un sens giratoriu mai mare si trebuia sa se ia din suprafata parcului.
Discutiile cu cei care au proiectat strazile pentru PMU au ramas si urmeaza sa vina cu o solutie ulterioara, in momentul inceperii lucrarilor la coridorul de mobilitate urbana. La coridorul din in zona industriala si jumatate din drumul de Bogata, spre Obelisc, s-au inceput lucarile; coridorul de vest si est este in licitatie si in 2 saptamani de termina licitatiile, coridorul de centru de la sensul giratoriu, in spate pe la Piata si pana la Teatru, urmand sa intre la licitatie.
Edificarea noii autobaze concomitent cu modernizarea centrului pietonal si cu statiile de incarcare rapida, sut testate si conservate pentru momentul inceperii transportului.
La capatul str 22 Decembrie( Armata Rosie) va si un parking-ride cu o statie de incarcare .
Cele 20 de autobuze vor fi garate la fostul RATL, deoarece STP pleaca la inceputul lui decembrie si spatiul este al Primariei, pana va fi edificata noua autobaza, vi-a-vis de bazinul de inot.
Am discutat deja cat trebuie sa fie puterea instalata pentru a se putea incarca peste noapte aceste autobuze, s-au adus statiile de incarcare lenta asa ca suntem pregatiti si pentru pornirea operatorului de transport propriu.
Incercam sa fluidizam cat se poate circulatia, dar daca luam acum din parcul din Turda Noua si apoi sa se constate ca un semafor eficient e mai bun. In scurt timp pe coridorul de est se va da drumul pe str Cuza Voda si este cu coridorul de centru pana la Teatru, ar fi o varianta rapida catre Cluj, fara semafor. „

Dl. Emil Moldovan:” Am apreciat lucrurile bine facute, str. Baritiu arata bine, dar mai este un capat de strada la iesire din Turda spre Sandulesti, ar fi bine sa se faca si portiunea aceea.
Dupa masa, pe partea dreapta, la intrare in Turda dinspre Sandulesti, este ocupata toata partea dreapta si eu cu masina trebuie sa calc linia continua, iar din sens invers sunt 2 benzi de urcare , ceva acolo la marcaje ar trebui facut.
Pe centru si in Micro I s-au facut limitatoare de viteze, dar solicit si pe str Lotus, mai ales in zona scolii Horea, Closca si Crisan.

Dl. primar Cristian Matei:” Se va continua str Baritiu si dincolo de intersectie, avem in vedere tot. Ieri au inceput lucrarile Companiei de Apa pe str Cocosului, care este dezastru. Pe str Cocosului mai intra inca 7 strazi laterale, toate se rezolva de CAA, cand sunt gata noi avem interesul ca toate strazile de poe deal sa le asfaltam primele s anu mai aduca aluviuni.
Cand isi termina lucrarile, sunt fosrte multe strazi pe care lucreaza CAA, sunt 68 milioane de euro, trebuie facuta canalizare si aductiune de apa, foarte greu ne coroboram sa lucram unul dupa altul.
Pentru municipiul Turda lucreaza niste firm, pentru CAA lucreaza alti subantreprenori. Noi suntem doua entitati diferite, Primaria si Comapnia de apa este foarte greu.
Zilnic avem intalniri de lucru, pentru investitii, cu antreprenorii, nu putem sa asfaltam noi si sa intre apoi ei cu apa. Am reusit sa-i capacitam, sa intre pe str Amurgului, s-o latim si sa fie locuri de parcare si dublu sens.
Va fi facuta strada si catre Petresti, dar cand se va face str Cocosului, este o zona care a avut o proiectare si care trebuie respectata.
Daca mergeti acum in cartierul Marmelada o sa vedeti ca toate strazile sunt in santier, oamenii sunt suparati ca se mai sparge o conducata de apa, de gaze, numai cine nu munceste, nu greseste! „

Dl. Nicolae Ros:” m-am deplsat la baza sportiva de fotbal, este o activitate intensa, o singura persoana se ocupa de administrativ, intretinere, curatenie. As propune o solutie fara bani; in instanta sunt persoane care isi manifesta consimtamantul de a desfasura munca in folosul comunitatii, in baza unei hotarari judecatoresti, daca se poate sa fie repartizate si la stadion, deoarece volumul de munca este mare pentru o singura persoana, anumite competitii se desfasoara sambata si duminica.
Deoarece mandatul meu de presedinte de sedinta expira va rog sa faceti propuneri pentru urmatoarele 3 luni.

Dl. primar Cristian Matei:” Daca-mi dati voie as propune-o pe dna Csep Leylla.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui primar ca presedinte de sedinta pentru perioada septembrie- noiembrie sa fie dna Leylla Csep.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 200 / 29.08.2019.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nicolae Ros

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X