P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 30.09.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 30.09.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, dl. jurist Adrian Vana face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Fagadar Corina, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Moldovan Adrian Petru, Riter Marius si viceprimarul Nemeş Lucian-Bogdan sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

Dl jurist Adrian Vana arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 970 / 23.09.2019 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, dl jurist arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dna. consilier Csep Leylla .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 30.09.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Dna presedinte as dori sa supuneti la vot introducerea pe ordinea de zi la punctul 3.8 , PROIECT DE HOTARARE privind acordul municipiului Turda pentru diminuarea dobanzii pentru creditul angajat de Salina Turda SA cu CEC Bank conform contractului cu nr. RO12034467537715 / 12.03.2012.

Dna presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.8.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:” Dna presedinte as dori sa supuneti la vot introducerea pe ordinea de zi la punctul 3.9 , PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr 58.198 Turda si in CF nr 53.843 Turda.

Dna presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.9.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Daca nu mai sunt modificari, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare infrastructură urbană în Municipiul Turda – Cartier Oprişani 3A şi 3B”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 85/11.04.2018 de asigurare a finanţării proiectelor de investiţii de interes local – până la 20.000.000 lei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorului extern al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului BURGLER MARKUS
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului KUNDIG HERBERT PAUL
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda doamnei DANIELA CONSTANTINESCU
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8 PROIECT DE HOTARARE privind acordul municipiului Turda pentru diminuarea dobanzii pentru creditul angajat de Salina Turda SA cu CEC Bank conform contractului cu nr. RO12034467537715 / 12.03.2012.

3.9 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr 58.198 Turda si in CF nr 53.843 Turda.

4. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie al obiectivului: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 66 mp, situat în Turda, str. Lianelor nr. 9D, către societatea ELA BORZA SERVCOM SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către societatea DONA CREDO PRODCOM IMPEX SRL.
– iniţiatori consilierii locali: Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Csep Leylla.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 29.08.2019.

Dna. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Dl. Paul Nastase:” Buna ziua, doresc sa va anunt ca ma voi abtine de la deliberari si vot la punctele 3.4 si 3.8.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare infrastructură urbană în Municipiul Turda – Cartier Oprişani 3A şi 3B”.

Dl. Doru Anca:” Am analizat proiectul in comisie si acesta prevede folosirea sumelor din creditul nostru intern si este nevoie de aprobarea Consiliului local.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 204 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 85/11.04.2018 de asigurare a finanţării proiectelor de investiţii de interes local – până la 20.000.000 lei.

Dl. Doru Anca”Se modifica anexa si se introduce exact numarul de strazi cu care se acopera creditul la care noi am dat aviz astazi.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 205 / 30.09.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 206 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

Dl. Ovidiu Micu:” Avem un proiect aici care spune ca se desemneaza in calitate de membru provizoriu.., dl. Koble Levente.
Dupa ce vedem raportul de specialitate, referatul de aprobare, avem un raport al administratorilor pe semestrul I 2019.
Eu nu inteleg ce cauta aici? Cu raportari trimestriale, cu date contabile …
Noi aprobam un nou membru in CA, trebuia un alt proiect in care sa aprobam acele date contabile. „

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” In hotararea Consiliului de administratie exista mai multe puncte pe Ordinea de zi. La punctul Diverse s-a discutat demisia dnei Stancu din functia de administrator si cea de presedinte si atunci s-a anexat si acest raport.
Dvs aprobati doar ce am propus in HCL, calitatea de membru a dlui Koble. „

Dl. Cristian Felezeu:” Propun sa fie scos ce nu apartine proiectului de hotarare. Daca tot sunt aici membrii ai Consiliului de administratie sa le discutam la Diverse. Mai apare un raport de revizuire al informatiilor financiare interimare, ele nu au ce cauta in acest proiect.
Ceea ce lipseste aici, este contractul de mandat.

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” A fost pus pe mail consilierilor, dupa ce s-au xeroxat proiectele de hotarare.

Dl. Cristian Felezeu:” Probabil l-ati depus, dar la noi, pe masa, nu apare. Nu exista contract de mandat in proiectul de hotarare. Noi aprobam un proiect de hotarare conform materialelor ce le avem la dispozitie. Aici, nu este.
Dar in primul rand o sa o rog pe dna presedinte sa supuna la vot scoaterea din proiect a materialelor care nu au legatura cu proiectul de hotarare, respectiv raportul administratorilor si anexele celelalte.
As fi dorit sa vad de la dna presedinte un raport de activitate pentru perioada in care a fost presedinte de CA, raport asupra mandatului dansei.

Dl Doru Anca:” Dna presedinte, amendament la ce? La proiect? Dna jurist a spus ca , datorita adresei depuse de CA de la Domeniul public, la punctul Diverse de pe ordinea lor de zi era cuprins si raportul Consiliului de administratie.
Nu vad de ce o mai intindem! Am discutat azi cu dna Stancu si cu dna director Culcus, prin cifrele prezentate in raportul CA reiese, pe parcursul celor 3 ani, unitatea a fost cu un deficit la capitolul venituri , 880.000 lei.
Daca aprobam cele 18 strazi, pe fragmente de 3A si B, obligatoriu… 6.900.000 pana la 10 milioane cat au ei plan, si le rezolva. Nu raman in spate fel de fel de ‚defectiuni contabile’, cum vreti sa scoateti in evidenta. Eu discut pe baza raportului existent.
Aprobam cele 2 proiecte cu folosirea creditului, 20 de milioane, avem certitudinea ca aceasta societate, a carei activitate noi o giram, isi rezolva planul si pe anul asta si pe anul viitor.”

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua, daca va uitati la articolele din proiect, nu se refera niciunul la nicio activitate financiara, doar la inlocuirea unui membru CA cu altul.
Daca ati primit o informare in plus, pe care o tot cereti de fiecare data, eu o consider benefica. Nu pot sa supun la vot un amendament care nici nu exista, ce sa supun la vot? Sa scot articolele de la 1 la 5? Isi pierde esenta proiectul. Daca doriti o alta informare, o sa vina luna viitoare si directorul economic, si directorul general, si fostul presedinte al Consiliului de administratie sa va prezinte onorul.”

Dl. Cristian Felezeu:” Despre asta am vrut sa va spun, articolele incep cu 1,2,3 si sar la 5. Nu exista art 4 si din acest motiv am solicitat scoaterea acelor rapoarte financiare, sa nu existe nicio suspiciune.

Dl. primar Cristian Matei:’ Mai bine solicitati introducerea art 4!

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” A fost depusa cererea catre Consiliul local, de la CA si anexa fiind Procesul verbal din 12.08.2019 unde exista raportul si la punctul Diverse este demisia dnei presedinte si nu am putut sa le desfac, asa au depus actele.
Dar este ceva in plus, nu-i ceva…

Dl. Cristian Felezeu:” Atunci va rog sa refaceti numerotarea, in cererea catre Consiliul local spune ca ne ataseaza Hotararea CA prin care se aproba situatiile financiare aferente semestrului I …, sa consemnati in Procesul verbal al sedintei ca nu luam act de situatiile financiare ale societatii.
Si mai am o intrebare: dl Nap Adrian este initiator al proiectului?

Dna Ioana Iftime- sef SAPL:” Asa le-au depus.

Dna presedinte de sedinta:” Cand am citit initiatorii, pe dl Nap nu l-am citit!

Dl. primar Cristian Matei:” Mie mi se pare absurd, de la mine putere sa va cer la toti sa luati act sau sa faceti un Proces verbal, ca n-ati luat act! Atata timp cat este in proiectul de hotarare acest raport, fiecare deja ati luat act. Nu poti sa scrii intr-un proces verbal, cu un fals intentionat! Nu puteti cere acest lucru consilierilor.

Dl. Nicolae Ros:” Stimati colegi conform art 139 din Codul administrativ, actele emise de Consiliul local sunt hotarari. Nu trebuie sa luam act decat in cazul unor demisii dar si acestea se materializeaza prin hotarari de Consiliu local.
Amendamentul nu are obiect.

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind desemnarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 14
voturi NU= 4
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 4 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 207 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind desemnarea doamnei Pogacean Femita în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 14
voturi NU= 4
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 4 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 208 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea auditorului extern al societăţii Salina Turda SA.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 1 abtinere ( Samartinean)
Dl. Nastase nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 209 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului BURGLER MARIUS
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului BURGLER MARKUS

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 210 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului KUNDIG HERBERT PAUL

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului KUNDIG HERBERT PAUL

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 211 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda doamnei DANIELA CONSTANTINESCU
Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda doamnei DANIELA CONSTANTINESCU

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. Emil Moldovan:” Buna ziua, cred ca a fost o initiativa foarte buna, pe cele trei persoane le cunosc si stiu ca s-au implicat foarte mult pentru a ajuta persoanele nevoiase.
Ultima lor realizare, foarte mare este acel proiect pe care noi l-am votat „Turda incluziva”care este un proiect de mare finete, care a adus multi bani in Turda si multi copii si varstnici au fost ajutati.
Ii felicit pe toti trei pentru ceea ce au facut pentru localitatea noastra.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 212 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.8.PROIECT DE HOTARARE privind acordul municipiului Turda pentru diminuarea dobanzii pentru creditul angajat de Salina Turda SA cu CEC Bank conform contractului cu nr. RO12034467537715 / 12.03.2012

Dl. Doru Anca:” Trebuia sa fi fost directorul aici sau directoarea economica sa vedem cat mai au din credit. Trebuia sa stim cat ati luat pentru sala, pentru bazin… dna consilier juridic Iftime dvs ati dat drumul la proiect, dar trebuie sa se prezinta directorul sa vedem cum este cu creditul, noi suntem actionar unic, nu suntem statuia lui Mihai Viteazul!
Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 1 abtinere ( Samartinean)
Dl. Nastase nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 213 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor inscrise in CF nr 58.198 Turda si in CF nr 53.843 Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 214 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4,1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie al obiectivului: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 215 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” In legatura cu prelungirea acestor contracte, anexa la acest contract avem niste adeverinte, nu avem si contractele pe care le prelungim.
Contractele sunt expirate, au fost facute pe o perioada de 25 ani, 19 ani si 10 luni si 25 de ani.
Nu putem verifica daca noua perioada de prelungire este jumatate din perioada initiala , nu sunt anexe, acte aditionale.
Pentru aceste inadvertente noi vom vota impotriva acestor prelungiri.”

Dl. primar Cristian Matei:” Vis-a-vis de acest aspect, sa stiti ca am analizat…, eram foarte curios sa stiu de ce se vine cu astfel de contracte si am constatat si alte lucruri pe care le stiam din 2016 si pe care vi le-am explicat aici.
680 de contracte nu au mai fost prelungite, a fost infiintat un serviciu cu niste persoane care nu aveau nici in clin, nici in maneca cu aspectele juridice ale unui contract, informaticieni pusi sa faca contracte ! Un fel de cimitir al elefantilor. Niste contracte care nu puteau fi continuate, nici reinnoite, a existat atata nepasare in ultimii 10 ani, incat ele nu mai aduceau niciun venit municipiului Turda
Sunt implicate mai multe persoane din Primarie, fie nu au fost lasate, fie li s-a spus altceva sau ca au avut o conducere delasatoare.
A fost si serviciul Urbanism , cu dl Dumitru si in momentul in care am inventariat toate documentatiile pe care trebuia sa fie rezolutionate de catre domnia sa, am gasit lucrari de 25 de ani, nefinalizate, de 15 ani, de 11 ani, inclusiv aceste 3 contracte, unde oamenii mi-au demonstrat ca au depus cererea de cumparare in termenul legal, dar nu au mai fost gasite dosarele.
Numerele de inregistrare le-am gasit in registratura, dar aflandu-se intr-o situatie ingrata din punct de vedere legal ei incadrandu-se in termen, noi le puteam considera intrerupte.
Daca erau in termen cu solicitarile ne-am gandit sa venim in fata dvs sa le acordam drepturile de care beneficiaza prin lege.
Au respectat conditiile impuse dar nu au putut sa le cumpere datorita activitatii slabe a functionarilor din Primarie. „

Dl. Cristian Felezeu:” Acolo mai exista cereri din 2016 depuse la serviciul de specialitate pt prelungirea concesiunilor. Raspunsul primit a fost ca nu se mai prelungesc contractele de concesiune, sa-si intocmeasca contracte de inchiriere.
Intreb serviciul de specialitate, la intrare in Piata, pe partea dreapta s-a mai acordat o prelungire de concesiune, iar celelalte 3 cereri au fost respinse cu notificarea de a-si incheia contracte de inchiriere. Din 2016 este ultima inregistrare iar acum avem cele 3 pentru prelungire.|

Dl. primar Cristian Matei:” Cei care au depus in termenul legal, le-am acordat ori continuarea concesiunii, ori cumpararea concesiunii, dar sunt in Piata din centru in special, nemultumiti, care nu au fost atenti la finalizarea contractului. Au fost in audienta, dar daca nu ai nici cerere de prelungire, dar pentru ca au folosit 20-25 de ani aceste spatii, am spus ca le incheiem contracte de inchiriere pana la o eventuala solutionare din punct de vedere juridic, sa le putem si vinde.
Exista si intentii de modernizare a Pietelor, este normal sa fie, dar nu impieteaza cu nimic sa-si foloseasca in continuare constructia pe teren inchiriat. Este normal ca dansii doresc sa ajunga proprietari, dar si acest lucru, cu respectarea legii, se va rezolva.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 4 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 216 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2 PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 66 mp, situat în Turda, str. Lianelor nr. 9D, către societatea ELA BORZA SERVCOM SRL.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Dna presedinte ca si la celalalt proiect, se solicita vanzarea fara licitatie publica si se arata ca legea prevede ca in situatia in care esti constructor de buna credinta ai drept de preemtiune la cumparare.
Nu avem contractul vechi, nu avem autorizatie de construire, nici cererea de cumparare a terenului, documentatia este incompleta, motiv pentru care noi vom vota impotriva

Dl Doru Anca:” Dar nu putea sa edifice o constructie fara autorizatie de construire. Trebuia sa solicitati sa aduca autorizatie de construire. Eu sunt de acord cu acest proiect, dar sa va puna la dispozitie autorizatia de construire.”

Dl. Lucian Cordis:” Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni, insa eu consider ca, daca nu era in regula acest proiect, oficiul juridic avea obligatia sa nu le introduca pe ordinea de zi, de aceea eu voi vota pentru.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
3 impotriva( Fagadar, Felezeu, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 217 / 30.09.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3 PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către societatea DONA CREDO PRODCOM IMPEX SRL.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Pentru aceleasi considerente ca la proiectul anterior, noi vom vota impotriva.

Dl. Doru Anca:” Nu e complet dosarul? Cel care solicita cumpararea la aceasta data a costruit un imobil pe suprafata respectiva. Nu se poate sa se construiasca vreun imobil fara autorizatie de construire.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
3 voturi impotriva( Fagadar, Felezeu, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 218 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 219 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 220 / 30.09.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 221 / 30.09.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 9, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Am mai solicitat executivului sa clarificam situatia, din punct de vedere juridic al blocului O. Ministerul Afacerilor Interne sustine ca apartamentele lor sunt intabulate, am vandut la Transilvania Impact suprafata de la parter, si aceea este intabulata.
Solicit din nou, care este situatia juridica a celor 34 de apartamente din blocul O? Eu zic ca acolo pierdem pana la 1 milion de euro dara le-am da asa, 35.000-37.000 euro pe apartament.
Nu ne ajuta niciun proiect european, asa ca pierdem banii.

S-a creat un nou cartier pe langa str Cerbului si nu au drum de acces, doar pe un lot particular, al domnului Jucan. El ne poate da in judecata oricand si cei care au eliberat autorizatia de construire vor raspunde.
Sa facem un plan parcelar sa putem intra, sa devina de utilitate publica, sa-l despagubim. Alt acces nu mai este.

Dl. primar Cristian Matei:” As vrea sa va raspund la prima interpelare, blocul O si am discutat cu Transilvania Impact si cu altii interesati, se hotarasc destul de greu, au nevoie de o expertiza si am purtat niste discutii cu conducerea ANR Bucuresti si mi-au spus ca sunt interesati sa refaca blocuri, sau sa finalizeze blocuri dar sa le oferim o expertiza.

Dl. Nicolae Ros:” Conform art. 51, alin 1 din Constitutia Romaniei, cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice, iar conform alin 4 din acelasi articol autoritatile au obligatia de a raspunde.
Dna Ela Eliana, domiciliata in Turda, str Rapsodiei, nr 2, s-a adresat Primariei Turda cu petitia nr 18.865/05.09.2019, am inregistrat-o la Secretariatul CL si solicita executivului sa aiba in vedere cand se va completa regulamentul sa cuprinda si acele dispozitii, daca le considera oportune.

Dl. Lucian Cordis:” De ce s-a inchis semaforul din parcul Turda Noua? Cei care vin din Cluj si merg spre Spital sunt blocati in trafic, nu pot intra in intersectie. Sa vedem care este treaba cu str Cuza voda sa iesim pe acolo la Dacia service.
La podul de pe str Alba Iulia este o zona cu vegetatie uscata si s-a dat foc la vegetatie, au ramas acolo pet-uri, mizerie si acolo stau la stop oameni straini si vad ce mizerie este pe marginea drumului.

Dl. Cristian Felezeu:” Pentru Directia tehnica, rog sa se ia o masura pe str Hategului este o traversare la nr 15, santul are 20 cm, in urma ploilor.
Maine este 1 octombrie, Legea 350 , contractele sunt semnate, s-a dat drumul la finantari? Mai sunt 2 luni de decont. Azi dimineata nu erau semnate.

Dna Ioana Iftime:” Contractele sunt semnate.

Dl. primar Cristian Matei:” Nu sustineti niste chestiuni…., cum faceti de obicei! Contractele au fost semnate la inceputul saptamanii trecute, eu le-am semnat inainte de a pleca in delegatie in Elvetia.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Leylla Csep

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X