Acte necesare şi formulare tipizate

 

ACTE NECESARE PENTRU TĂIERE ARBORI :

1. Pentru arborii de pe domeniul public :
- cerere depusă la Registratura Primăriei, cam.16, cu specificaţia că sunt de acord proprietarii din blocul respectiv.
2. Pentru arbori de pe domeniul privat :
- cerere depusă la SC Domeniul Public Turda SA sau la orice firmă privată sau persoană fizică care se ocupă de tăiere pomi.

 

ACTE NECESARE OBŢINERII UNEI LOCUINŢE SOCIALE, A UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ŞI DIN FONDUL A.N.L.

- cerere tip (se procură de la C.I.C.- cam.16 );
- copii Xerox după actele de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, certificate de căsătorie) a tuturor membrilor familiei;
- copie Xerox după contractul de închiriere al spaţiului în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau copie după cărţile (buletinele) de identitate ale părinţilor (dacă locuiesc la părinţi);
- copie certificate medicale (în cazul în care starea sănătăţii unui membru al familiei impune măsuri de urgenţă - certificate de handicapat, adeverinţă medicală);
- copie după actele doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială;
- copie după actele care dovedesc calitatea de beneficiar al Legii 42/1990, Legii 118/1990 (dacă este cazul);
- copie după notificarea sau sentinţa de evacuare emisă de instanţa de judecată (dacă este cazul);
- adeverinţă cu venitul mediu lunar net în ultimele 12 luni;
- adeverinţă de la Registrul agricol (cam. 7) şi de la Administraţia Financiară (pentru persoanele peste 18 ani care nu au venituri);
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală după 1 ian. 1990;
- copie după diploma - ultima şcoală absolvită - soţ, soţie (pentru locuinte prin A.N.L). 

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE - cereri şi declaraţii de la xerox (camera 2 Primărie);

- adeverinţă de unicitate de la Registrul Comertului;
- cazier fiscal de la Administraţia Financiară Cluj;
- cazier judiciar;
- original şi copie după cartea de identitate (buletin);
- certificate medicale;
- extras de carte funciară pentru domiciliul stabil;
- atestat;
- buletin de verificare metrologică;
- certificate de înmatriculare;
- carnet de conducere ( 3 ani vechime );
- certificate de agreare vizate;
- adeverinţă de absolvire curs de atestare profesională;
- adeverinţă de la operatorul de taxi;
- copie autorizaţie veche ( faţă - verso );
- copie anulare de la Cluj - numai pentru transcriere;
- dosar plic;
- taxă eliberare autorizaţie
Pentru asociaţii familiale trebuie depuse aceleaşi acte pentru toţi membrii asociaţiei

 

 


Actualizat la data de: 25/02/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.