Serviciul Dezvoltare Publică şi Investiţii

 

SERVICIUL DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI INVESTIŢII

 

Atribuţiile Serviciului

 

A. SERVICII PUBLICE

 

a.1. Întreţineri străzi, poduri şi podeţe, sistematizarea circulaţiei

 

Întocmeşte programe anuale pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere străzi, poduri şi podeţe, marcaje rutiere, amplasare indicatoare, semnalizări în municipiul Turda; 

Elaborează fundamentarea necesarului de fonduri pentru asigurarea surselor de finanţare odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către Consiliul Local ;  
Întocmeşte programe lunare de lucrări de întreţinere străzi şi siguranţa circulaţiei, pe care le supune aprobării conducerii executive şi le transmite spre realizare la S.C. Domeniul Public Turda S.A., societate specializată pentru executarea unor astfel de lucrări, aflată în subordinea Consiliului Local;
Recepţionează lucrările executate, din punct de vedere al calităţii şi cantităţii, semnează situaţiile de lucrări aferente şi certifică legalitatea plăţilor;
Urmăreşte comportarea îmbrăcăminţilor asfaltice în perioada de garanţie;
Stabileşte împreună cu Poliţia Municipiului Turda documentaţia pentru sistematizarea circulaţiei în municipiu;
Face propuneri pentru înfiinţarea unor noi locuri de parcare;
Participă la elaborarea proiectelor de hotărâri şi întocmeşte rapoarte de specialitate pentru supunerea acestora aprobării Consiliului Local;
Asigură  punerea în aplicare a  hotărârilor Consiliului Local, pentru acest domeniu de activitate;
Verifică cererile cetăţenilor, formuleaza răspunsuri în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, propune măsuri de soluţionare şi urmăreşte realizarea acestora; 
Eliberează avize de principiu la certificatele de urbanism pe probleme specifice activităţii;
Eliberează autorizaţii de spargeri pentru lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public şi privat al localităţii;
Stabileşte taxa pentru aviz administrare domeniu public, taxe pentru autorizaţii de spargere, conform prevederilor legale şi actelor administrative incidente;
Participă în comisiile stabilite prin dispozitia primarului la verificarea de specialitate a tarifelor care stau la baza decontării lucrărilor specifice acestei activităţi.Tarifele vor fi aprobate de către Consiliul Local al municipiului Turda.
Eliberează acorduri cu privire la condiţiile impuse de Primăria Municipiului Turda pentru închiderea sau instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile din municipiu, la lucrările executate pentru reţele tehnico-edilitare autorizate.
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare şi asigură confidenţialitatea pe problemele specifice acestei activităţi.
Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şefii ierarhici superiori, în limitele sau conform modificărilor prevăzute acte normative din domeniu

 

a.2. Salubrizarea domeniului public şi privat

 

Întocmeşte programul anual de lucrări pentru salubrizarea căilor publice, pieţelor şi locurilor de agrement din municipiu ;
Elaborează fundamentarea necesarului de fonduri pentru salubrizarea domeniului public pentru asigurarea surselor de finanţare odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către Consiliul Local ;
Întocmeşte programe lunare de lucrări pentru activitatea de salubrizare a domeniului public şi privat al municipiului Turda, pe care le supune aprobării conducerii executive a Primăriei şi le transmite spre realizare la S.C. Domeniul Public Turda S.A., unitate specializată în executarea unor astfel de lucrări, aflată în subordinea Consiliului Local;
Verifică din punct de vedere tehnic cantitatea şi calitatea lucrărilor executate, face recepţionarea acestor lucrări , semnează situaţiile de lucrări aferente şi certifică  legalitatea plăţilor;
Participă în comisiile numite prin dispoziţia primarului, la verificarea din punct de vedere tehnic, a fundamentării tarifelor şi preţurilor din ofertele de preţ a executanţilor de lucrări. Tarifele se supun aprobării Consiliului Local ;
Controlează şi avizează depozitarea deseurilor industriale şi a pământului rezultat din săpături pe locurile aprobate şi face propuneri de dezvoltare în caz de nevoie, conform H.G.R. 162/2002;
Urmăreşte respectarea prevederilor legislative pentru sarcinile specifice activităţii de gospodărie comunală ce cad în răspunderea Consiliuliu Local;
Aplică amenzi contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare şi urmăreşte aplicarea şi respectarea hotărârilor Consiliului Local;
Elaborează planuri lunare de acţiuni sau lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către persoanele apte de munca, stabilite prin conţinutul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe care le supune aprobării primarului municipiului Turda;
Urmăreşte realizarea acestor planuri lunare de acţiuni sau lucrări, pe baza convenţiei încheiate de Primăria Municipiului Turda cu S.C. Domeniul Public Turda S.A. şi a Regulamentului aprobat de Consiliul Local;
Participă la elaborarea  proiectelor  de hotărâri şi întocmeşte  rapoarte de specialitate pentru supunerea acestora aprobării Consiliului Local;
Primeşte, verifică sesizările cetăţenilor şi urmăreşte formularea răspunsurilor în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare şi propune măsuri de soluţionare a acestora;
Urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local privind prevederile legislative referitoare la serviciile de gospodărie comunală şi cele privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor;
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi confidenţialitatea datelor prevăzută pe specificul acestui domeniu de activitate.
Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şefii ierarhici superiori, în limitele sau conform modificărilor prevăzute acte normative din domeniu

 

a.3. Intretineri spaţii şi zone verzi, parcuri, locuri de agrement

 

Întocmeşte programe anuale pentru lucrările de întreţinerea spaţiilor şi zonelor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement, a cursurilor de văi şi a cimitirelor din municipiu;
Elaborează fundamentarea necesarului de fonduri pentru asigurarea  surselor de finanţare de către Consiliul Local,  odată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
Întocmeşte programe lunare de lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiilor şi zonelor verzi, reparare şi întreţinere a dotărilor din locurile de joacă pentru copii şi a altor lucrări specifice protecţiei mediului, pe care le supune aprobarii conducerii executive şi le transmite spre realizare la S.C. Prival Ecologic Servis S.A., unitate specializată în executarea unor astfel de lucrări;
Recepţionează din punct de vedere cantitativ şi calitativ lucrărilor executate, semnează situaţiile de lucrări aferente şi certifică legalitatea plăţilor;
Urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor ce revin  autorităţii publice locale, în conformitate cu Legea Apelor şi a Legii protecţiei mediului;
Supraveghează activitatea asociaţiilor de proprietari/locatari pe probleme specifice domeniului de activitate (spaţii şi zone verzi, puncte gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii);
Urmăreşte întreţinerea cimitirelor eroilor din municipiu;
Eliberează avize de principiu la certificatele de urbanism pentru lucrările care afecteaza zonele verzi;
Asigură tăierea arborilor ornamentali îmbătrâniţi sau care prezintă pericole;
Asigură efectuarea lucrărilor de tratamente şi combatere a dăunătorilor la spaţiile verzi de pe domeniul public şi privat al municipiului;
Elaborează detalii peisagistice pentru amenajarea şi revitalizarea zonelor verzi, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General;
Organizeaza expoziţii de flori;
Întocmeşte documentaţia necesară pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări şi participă în comisiile de selecţie de oferte, licitaţii pentru achiziţionarea de materiale dendrofloricole, bunuri,servicii sau lucrări organizate;
Participă în comisiile numite prin dispoziţie a primarului, la verificarea din punct de vedere tehnic al tarifelor care stau la baza decontării lucrărilor specifice acestei activităţi. Tarifele se supun aprobării Consiliului Local al municipiului Turda;
Participă la elaborarea proiectelor de hotărâri şi întocmeste rapoarte de specialitate  în vederea supunerii acestora aprobării Consiliului Local.
Verifică cererile şi sesizările adresate Primăriei municipiului Turda pe probleme de specialitate, asigură formularea răspunsurilor în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, stabileşte măsuri de rezolvare şi urmăreşte realizarea acestora.
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi asigură confidenţialitatea pe problemele specifice acestei activităţi.

 

a.4. Alimentare cu apă, canalizare

 

Participă în comisiile stabilite prin dispoziţia primarului, la verificarea fundamentării tehnice a tarifelor de apă, canalizare, agent termic, propuse pentru aprobare la Consiliul Local de către Compania de Apă Arieş pentru obţinerea avizelor de la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală;
Verifică şi analizează sesizările şi reclamaţiile asociaţiilor de proprietari/ locatari şi a cetăţenilor pe probleme specifice serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în vederea soluţionării acestora în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare;
Ţine evidenţa sistărilor de la serviciile de apa rece;
Elaborează rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri pentru serviciile publice specifice de apă şi canal.
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi asigură păstrarea confidentialitatii pe problemele specifice acestei activităţi.
Întocmeşte programul anual de lucrări de construcţii în colaborare cu operatorul serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare pentru lucrările de reparaţii capitale, extinderi, reabilitări staţii de pompare, de tratare şi producere apă, staţii de pompare ape uzate menajere;
Coordoneaza activitatea de întretinere şi reparaţii capitale pentru mobilierul urban din municipiul Turda – fântâni arteziene, ansambluri statuare, jardiniere, elemente de patrimoniu; 
Urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legislative privind calitatea în constructii, precum si a celei privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;
Verifică din punct de vedere tehnic cantitatea şi calitatea lucrărilor executate, face recepţia acestor lucrări, semnează situaţiile de lucrări aferente şi certifică legalitatea plăţilor;
Îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de şefii ierarhici superiori, în limitele sau conform modificărilor prevăzute acte normative din domeniu;

 

a.5. Iluminat public

 

Întocmeşte programe lunare pentru întreţinerea iluminatului public în baza contractelor incheiate, pe care le supune aprobarii conducerii executive;
Verifică citirile consumurilor de energie electrică pentru iluminatul public în vederea efectuării plăţilor la furnizor conform contractului de furnizare a energiei electrice;
Organizeaza selectii de oferte de preţ sau licitatii publice in vederea achizitionarii corpurilor de iluminat public, a materialelor consumabile si a executarii lucrarilor de modernizare a iluminatului public;
Urmareste functionarea si dezvoltarea sistemului de semaforizare din municipiu;
Urmareste functionarea iluminatului ornamental de pe cladirile monumente istorice sau din alte locuri publice;
Urmareste functionarea sistemului de iluminat festiv cu ocazia sarbatorilor legale si a actiunilor organizate de Consiliul Local ;    
Verifică si propune măsuri de soluţionare a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor pe problema iluminatului public ;
Participa la elaborarea proiectelor de hotarari si intocmeste rapoarte de specialitate pentru aprobarea acestora de catre Consiliului Local ;
Asigura respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si asigura pastrarea confidentialitatii pe problemele specifice acestei activitati.

 

B. INVESTIŢII 

 

Întocmeşte lista sinteza anuala a cheltuielilor  de investitii, pe baza propunerilor facute de catre regiile autonome subordonate, de celelalte servicii ale Consiliului Local si ale  Primariei Municipiului Turda, cu finantare de la bugetul local si in completare cu alte surse constituite conform legii pe care o supune aprobarii Consiliului Local odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ;
Elaboreaza  proiectia obiectivelor de investitii  pe termen mediu, având la baza strategiile  de dezvoltare ale  municipiului stabilite de autoritatea publica locală ;
Coordonează realizarea obiectivelor de investitii înscrise in Lista sinteza a Consiliului Local si urmareste alimentarea cu fondurile necesare decontarii lucrarilor la nivelul sumelor alocate ;
Urmăreşte contractarea lucrărilor de proiectare, achizitii de bunuri si executie, dupa caz, pentru pozitiile din lista de investitii a Consiliului Local care revin direct in sarcina primariei, cu respectarea legislatiei in vigoare ;
Urmareste receptia si decontarea achizitiilor de bunuri aferente activitatii executivului si asigura consultanta de specialitate institutiilor subordonate Consiliului Local ;
Întocmeşte informări si rapoarte de specialitate  cu privire la stadiile fizice si valorice ale obiectivelor de investitii inscrise in Lista sinteza a cheltuielilor de investitii aprobata la nivelul municipiului;
Face propuneri de modificare (suplimentare sau diminuare) a  sumelor alocate pe capitole şi obiective, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local ;
Participă in comisiile de  recepţie stabilite prin dispozitia primarului, pentru obiectivele de investiţii înscrise în programul anual al Consiliului Local ; 
Asigura consultanta de specialitate unitatilor subordonate Consiliului Local, institutiilor de invatamant si sanatate, pe probleme de investitii.
Asigura dirigentia lucrarilor de reparatii capitale la cladirile administrative si pentru  institutiile publice din subordinea Consiliului Local, ofera consultanta de specialitate pentru pregatirea documentatiilor de selectii de oferte, licitatii si incheieri de contracte, cu personalul atestat din cadrul biroului;
Participa la elaborarea proiectelor de hotarâri, intocmeste rapoarte de specialitate pentru supunerea acestora aprobarii Consiliului Local si urmareste punerea lor in aplicare. 
Urmareste realizarea Programelor de constructii de locuinte si conventiilor incheiate de consiliul local pentru realizarea de locuinte pentru tinerii casatoriti, construite din fonduri A.N. L.;
Urmareste realizarea Programelor de construire a salilor de sport si a conventiilor incheiate cu Compania  Nationala de Investitii S.A.
Urmareste realizarea obiectivelor finantate prin Programe ale Uniunii Europene si orice alte  Programe Guvernamentale.

 


Actualizat la data de: 20/02/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.