Serviciul Administrare Fond Locativ

 

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV

 

Atribuţiile Serviciului 

 

- asigură coordonarea administrării şi gestionării fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Turda sub aspectul relaţiilor contractuale aflate în derulare;
- pune în aplicare prevederile contractelor noi, în baza comunicărilor serviciilor specializate din cadrul Primăriei şi în baza hotărârilor Consiliului Local;
- elaborează Rapoartele de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri cu privire la specificul obiectului de activitate;
- urmăreşte modul de îndeplinire, de către chiriaşi, a obligaţiilor prevăzute în contracte;
- transmite Serviciului evidenţă patrimoniu şi GIS cererile de modificări ale contractelor în derulare sau de încheiere a celor noi;
- ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor şi a Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului privind protecţia chiriaşilor;
- participă prin reprezentanţi la punerea în aplicare a sentinţelor şi dispoziţiiilor de evacuare;
- comunică apartamentele disponibile şi terenurile libere în urma rezilierilor de contracte, în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii;
- asigură arhivarea exemplarului al II-lea al tuturor documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi al căror conţinut este cel reglementat de legislaţia şi regulamentele specifice;
- participă la procesul de inventariere a terenurilor şi spaţiilor administrate;  
- propune Consiliului Local măsuri de valorificare, utilizare şi întreţinere a terenurilor;

 

Răspunde de activitatea de administrare imobiliară, având următoarele atribuţii:

 

- organizează cu aprobarea directorului executiv, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea de administrare imobiliară, întocmeşte programul de serviciu specific, urmărind defalcarea lui pe perioade în funcţie de priorităţi;
- urmăreşte şi răspunde de realizarea programului anual de administrare a patrimoniului imobiliar;
- urmăreşte întocmirea şi realizarea programelor de contractare, controlând şi analizând modul de realizare a contractelor cu chiriaşii şi  al celor de concesionare;
- asigură întocmirea şi actualizarea  contractelor din evidenţa serviciului;
- organizează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a serviciului, urmărind respectarea unei stricte discipline de realizare a programului propriu; 
- constată şi propune spre sancţionare abaterile disciplinare ale personalului din subordine;
- răspunde de aplicarea corectă a HCL
- răspunde pentru depunerea la timp a inventarului patrimoniului
- răspunde de informaţiile ce trebuiesc transmise conform legislaţiei în vigoare
- răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional, penal de legalitatea operaţiunilor executate sau a celor care nu sau executat corect şi la timp; 
- verifica in teren modul de respectare al clauzelor contractelor de inchiriere locuinte, spatii, teren agricol, comert stradal, contracte de concesionare cladiri si/ sau terenuri,s.a, sub aspectul respectarii destinatiei stipulate in contract, a amplasamentelor aprobate, a pastrarii integritatii si intretinerii corespunzatoare si informeaza despre rezultatul verificarilor Serv. Evidenta patrimoniu si GIS;
- verifica in teren toate sesizarile, adresele primite de la cetateni sau de la alte compartimente din Primaria municipiului Turda ce fac obiectul sau  de activitate  si formuleaza raspunsurile in termenul prevazut de lege;
- participa la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, pe baza unor H.C.L  transmise pentru aplicare de catre Secretariatul consiliului local si/sau Serv. Evidenta patrimoniu si GIS;
- intocmeste Note de constatare, Procese- verbale de sigilare, Procese- verbale de predare- primire a unitatilor locative, spatiilor sau terenurilor, pe care le preda Serv. Evidenta patrimoniu si GIS;
- verifica, impreuna cu alte organe abilitate comertul stradal, sezonier si permanent si intocmeste somatii si/sau procese-verbale de contraventie conform procedurilor de lucru si cu respectarea prevederilor legale in domeniu;
- participa la solicitarea Serv. Evidenta patrimoniu si GIS,  impreuna cu alte organe abilitate la evacuarea chiriasilor;
- face propuneri de lucrari de intretinere si reparatii ce trebuie executate la spatiile ce apartin fondului locativ care sunt obligatia proprietarului, estimeaza valoarea acestora si le preda Serv. Evidenta patrimoniu  si GIS;
- ofera in timpul programului de lucru, informatii pertinente la solicitarea cetatenilor;
- elibereaza adeverinte specifice obiectului de activitate;
- raspunde in termen la sesizarile si adresele depuse de cetateni si care sunt repartizate pentru solutionare;
- întocmeste la solicitarea conducerii institutiei informari si/ sau rapoarte pe domeniul specific de activitate; 
- distribuie în termen somaţii de plată şi facturile emise lunar;                                                
- comunică serviciului de specialitate unităţile locative şi terenurile eliberate de chiriaşi din terţe motive;
- verifică comerţul stradal, sezonier şi permanent împreună cu organele abilitate şi întocmeşte somaţii sau procese-verbale de contravenţie dupa caz, răspunzînd de modul de întocmire al acestora;
- participă la evacuarea chiriaşilor care nu respectă clauzele contractuale 
- întocmeşte informări periodice sub aspectul situaţiei din teren a chiriaşilor din blocurile sociale   

 

Activitatea de administrare a blocurilor de locuinţe sociale este activitate proprie a serviciului şi presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii:

 

- gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;
- asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în comun;
- ridicarea facturilor de la furnizorii de servicii şi calcularea consumurilor pe apartamente şi persoane;
- încasarea, evidenţierea şi vărsarea contravalorii consumurilor calculate la caseria centrală a primăriei;
- comunicarea către compartimentul tehnic a stării fizice a imobilelor administrate în vederea intocmirii documentaţiilor pentru reparaţii curente şi capitale;
- includerea contravalorii reparaţiilor curente efectuate în calculul consumurilor lunare, împreună cu celelalte cheltuieli administrativ-gospodăreşti;
- comunicarea la compartimentul financiar contabil a obligaţiilor de plată la serviciile contractate şi furnizate şi repartizarea plăţilor către furnizori în raport cu sumele încasate;
- comunicarea listelor cu debitorii, în vederea demarării acţiunuilor de recuperare a sumelor restante;
- comunicarea listelor cu apartamentele disponibile în vederea redistribuirii acestora în condiţiile legii;


NOTA :
Documentele pentru care se asigura pastrarea confidentialitatii sunt cele stipulate in legile specifice fiecarei activitati.
Serviciul coopereaza cu toate celelalte servicii si birouri din cadrul Primariei pentru  derularea operativa si  corespunzatoare a  activitatii acestora.

 

 


Actualizat la data de: 21/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.