Compartiment Autoritate de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local

 

COMPARTIMENT AUTORITATE DE AUTORIZARE PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 

Atribuţiile Compartimentului

 

Primeşte şi verifică dosarele de taximetrie în vederea eliberării Autorizaţiilor de taxi şi a Autorizaţiilor de transport persoane sau bunuri în regim de taxi;
Eliberează autorizaţiile de taxi
Propune modificarea taxelor privind activitatea de taximetrie, conform prevederilor legale şi actelor administrative incidente;
Organizează selecţia de ofertă pentru tipărirea rovignetelor care se vor aplica pe maşinile de taximetrie;
Întocmeşte şi publică anunţul pentru începerea demersurilor în vederea eliberării autorizaţiilor de taximetrie ; 
Participă la întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii taximetriştilor şi a Camerei taximetriştilor ;
Stabileşte împreună cu Poliţia Municipiului Turda, problemele privind  sistematizarea  siguranţei circulaţiei din municipiu;
Face propuneri pentru înfiinţarea unor noi locuri de parcare, devierea circulaţiei auto, închideri străzi, limitări de viteză şi tonaj, înfiinţarea de noi amplasamente pentru trecerile de pietoni;
Urmăreşte şi recepţionează din punct de vedere cantitativ şi calitativ lucrările de marcaje longitudinale, transversale, alte marcaje diverse de pe raza municipiului Turda;
Participă în comisii de recepţie la lucrările  privind siguranţa circulaţiei (marcaje, indicatoare rutiere) ;
Întocmeşte informări şi rapoarte privind activitatea desfăşurată ;
Întocmeşte adrese către diferite servicii din cadrul Primariei şi instituţii cu care colaborează;
Participă în comisii de specialitate constituite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului;
Formulează răspunsuri la petiţiile repartizate în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.
Urmăreşte punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului, pe probleme specifice postului;
Asigură corespondenţa cu cetăţenii, agenţii economici, etc pe problemele specifice postului;
Semnează de întocmit toate actele şi documentele elaborate pe probleme specifice postului cu excepţia celor care au alte prevederi speciale;
Urmăreşte modul de desfăşurare a transportului în comun în municipiul Turda;
Participă împreuna cu Poliţia Municipiului Turda la analiza propunerilor de amplasamente pentru noi staţii de autobuz şi noi trasee de circulaţie şi pregăteşte documentaţia pentru aprobare în contextul prevederilor legii 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii 82/1998 privind regimul drumurilor ;
Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local şi Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
Urmăreşte aplicarea şi respectarea Hotărârilor Consiliului Local pentru activitatea de transport ;
Participă în comisiile stabilite prin dispoziţia primarului pentru verificarea din punct de vedere tehnic al tarifelor şi preţurilor la bilete de călătorie şi abonamente.Tarifele se vor supune aprobării Consiliului Local;
Asigură respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi asigură confidenţialitatea pe problemele specifice acestei activităţi;

În exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul colaboreaza cu urmatoarele institutii:
ANRSC
Poliţia municipiului Turda
Serviciul Public Poliţia Locală Turda
Operatorul de transport local
Societăţi de taxi
SC Domeniul Public SA
Alte institutii cu competente in domeniul transportului public


Actualizat la data de: 21/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.