Compartiment Informatică

 

COMPARTIMENT DE INFORMATICĂ

 

A. MISIUNE

 

Misiunea Compartimentului de Informatică este de informatizare a Primăriei municipiului Turda prin realizarea unui suport informatic adecvat pentru culegerea, preluarea, (pe suport magnetic), consultarea, analiza şi difuzarea unui fond de date administrative, cu caracter social, economic, financiar, demografic, juridic - utile în fundamentarea politicilor economice şi administrative, la nivel local, în informarea opiniei publice şi a cetăţeanului, în schimbul de informaţii intersectorial sau cu diferite organisme internaţionale, guvernamentale sau specializate.

Performanţele estimate ale unui asemenea sistem informatic vor fi:

 • îmbunătăţirea calităţii deciziilor;
 • creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor;
 • optimizarea fluxului informaţional;
 • reducerea prelucrărilor redondante şi paralele;
 • reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei;
 • creşterea securităţii informaţiei;
 • creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului;
 • reduceri de spaţii de arhivare;
 • creşterea satisfacţiei muncii curente;
 • creşterea nivelului de calificare a personalului.
 • îmbunătăţirea prestigiului şi a imaginii publice a administraţiei publice locale.

Informatizarea integrală a activităţii Primăriei prin realizarea unui sistem informatic integrat, care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informaţii existente în Primăria municipiului Turda, acoperind toate compartimentele funcţionale şi să asigure informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie.

 

B. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI

 

Participă la realizarea şi supravegherea Sistemului informatic al Primăriei Turda:

 • realizează cu sprijinul celorlalte compartimente din instituţie analiza sistemelor informaţionale existente, formulând posibilităţi de dezvoltare ale acestora;
 • concepe şi elaborează proiecte de dezvoltare a sistemului informatic în contextul dezvoltării societăţii informaţionale;
 • revizuie periodic strategia de informatizare a instituţiei în funcţie de realităţile şi orientările curente în tehnologia informatică, în conformitate cu priorităţile locale, judeţene, naţionale şi tendinţele mondiale în domeniu;
 • prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţă de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor hardware şi software necesare implementării acestuia;
 • elaborează împreună cu sprijinul celorlalte compartimente lista aplicaţiilor necesare, a priorităţilor de implementarea acestora la nivelul Primăriei (prin realizare proprie în funcţie de gradul de complexitate sau prin achiziţionarea de la terţi) şi le prezintă spre aprobare conducerii;

Coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de:

 • editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Primriei;
 • participă alături de firme specializate la elaborarea de programe şi la implementarea de programe achiziţionate de la terţi, pentru activităţile din cadrul Primăriei;
 • răspunde de funcţionarea programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de către terţi, depanând eventualele blocaje ale programelor.

Administrează reţeaua informatică internă a Primăriei municipiului Turda:

 • răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul retelei interne de comunicaţii;
 • coordonează instalarea componentelor hardware şi software de reţea atât pe server cât şi pe staţiile de lucru, supraveghind totodată activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente (inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă în funcţiune;
 • supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităti suficiente pentru aplicaţii noi;
 • instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
 • stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern.

Asigură instruirea continuuă a personalului:

 • propune, în funcţie de structura reţelei, necesarul de personal, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
 • acordă asistenţă pentru ridicarea nivelului de cunoştiinţe a personalului privind operarea pe calculator;
 • instruieste personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate.

Menţine echipamentele informatice în stare de funcţionare:

 • răspunde de instalarea dispozitivelor hardware. Poate contracta, cu aprobarea conducerii Primariei, lucrări de service pentru echipamentele şi dispozitivele din dotare;
 • instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate;

Alte atribuţii:

 • participă la activitatea de achiziţionare de echipamente de calcul sau software prin licitaţii sau cereri de oferte etc.;
 • consiliază conducerea Primariei în probleme de informatică;
 • prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată;
 • întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local;
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.

 

C. ADRESA COMPARTIMENT

Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 53

 

Actualizat la data de: 20/02/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.