Anunț de participare - legea 350/2005

Publicat de: PR Turda

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Ȋn baza art 16 din legea 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul Turda face  cunoscută intenţia de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017.

1.Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Turda, cod fiscal 4378930;  adresa: Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160;

2.Reglementări legale: Legea 350/2005 actualizată privind regimul  finanţărilor nerambursabile  din fonduri publice  alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,Hotărârea 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a finanţărilor  nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în baza legii 350/2005,  Hotărârea  Consiliului Local nr. 163/2013 privind aprobarea modificării HCL 205/2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al Municipiului Turda pe anul 2017,  Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local  al  municipiului Turda alocate pentru activităţi  nonprofit de interes local .

3. Instituţii/ persoane fizice eligibile:  persoane  fizice sau persoane  juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase  recunoscute conform legii române, care au  sediul/ filiala în municipiul Turda.

4.Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret;Activităţi sportive; Culte Religioase;Programe culturale;

5. Acţiuni eligibile:  acţiunile trebuie să se  deruleze  conform specificaţiilor  din Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului  local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  şi din  Contractul de finanţare  nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă şi  beneficiar.

6.Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

Capacitatea de realizare- fezabilitatea proiectului;

Consistenţa tehnică- relevanţa proiectului ;

Contribuţie proprie-Buget;

Soliditate financiară;

Rezultate aşteptate- rezultatele proiectului propus;

Durabilitatea programului- continuitatea proiectului;

7. Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun. Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , cam. 50.

8. Termen limită  de depunere a documentaţiilor : 17 mai 2017, ora 15.00.

9. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor:18 mai 2017-26 mai 2017.

10. Documentaţia  pentru elaborarea şi prezentarea  propunerii  de proiect  şi informaţii suplimentare  se pot obţine de la Direcţia Economică a   Primăriei Mun. Turda, cam. 67, Serviciul Administraţie Publică Locală cam. 13, Compartiment achiziţii publice - cam 42. site-ul www. primariaturda.ro,

11. Evaluarea şi selecţia programelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut  de către fiecare solicitant ,în limita bugetului alocat.

12.Documentaţia va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original şi copie) şi în format electronic  CD (fişiere word). Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea cererii de finanţare din cadrul procedurii.

 


Actualizat la data de: 12/04/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.