Acte necesare pentru diverse solicitări

ADEVERINTA PENTRU ÎNSCRIEREA CLADIRILOR ÎN CARTEA FUNCIARA
 

DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere de mâna
2. Actul de proprietate asupra terenului
3. Adeverinta din care sa rezulte înregistrarea cladirii în evidentele Administratiei Financiare, înainte de anul 1991;
4. Documentatia tehnica întocmita de un proiectant autorizat.
NOTA :
Taxa pentru obtinerea adeverintei este de 0,5 % din valoarea de circulatie a imobilului pentru carte se solicita înscrierea ( se achita la casierie, cam. 32; 27 )

 

ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIRE TEREN TINERI SUB 35 ANI

a) copie de pe certificatul de nastere
b) copie de pe actul de identitate
c) declaratia pe propria raspundere ca nu detin sau ca nu am detinut în proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte
d) declaratia parintilor mei, pe propria raspundere, ca nu detin sau ca nu au detinut în proprietate un teren în suprafata mai mare de 500 m2 în mediul urban si 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
e) Declaratia pe propria raspundere ca locuiesc in familie (cu parintii, socrii, bunicii ) sau copie contract de inchiriere (dupa caz)
f) Copie certificat de casatorie (dupa caz)
g) Copie certificat de nastere copii (dupa caz)
h) Dovada veniturilor banesti (prin unul din urmatoarele acte/dupa caz):
- adeverinta de salariu;
- copie dupa declaratia de venit global la 31.05.2004;
- extras cont in banca;
- act notarial privind alte venituri

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SPARGERE

- cerere tip ( se va procura de la C.I.C., cam. 3 );
- copie Autorizatia de Construire si Anexa 3 la aceasta;
- copii dupa avizele detinatorilor de retele tehnico – edilitare subterane din zona lucrarii (CAA, TELEKOM, SC ELECTRICA DISTRIBUTIE SA, E-ON);
- documentatia tehnica si memoriu pentru lucrari de baza;
- documentatia tehnico – economica de refacere;
- contractul incheiat cu  SC Domeniul Public TURDA SA ,privind aducerea la forma initiala a domeniului public afectat de sapaturi ( strazi, trotuare, spatii verzi, terenuri de joaca etc.);
- grafic de executare a lucrarilor de refacere a domeniului public cu incadrarea in durata de executie stabilita prin autorizatia de construire;
- chitanta de 7 lei , achitata la Caseria Primariei municipiului Turda, conform HCL nr. 70/2002, reprezentand taxa pentru eliberarea Autorizatiei de Spargere;
- acordul Primariei municipiului Turda , avizat de Politia municipiului Turda – Serviciul de Circulatie pentru inchiderea circulatiei si /sau instituirea unor restrictii de circulatie in vederea executarii lucrarii in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului;

 

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATIE PF SAU AF IN SPATIU

- cereri si declaratii de la xerox ( CAM.2 Primarie )
- adeverinta de unicitate de la Registrul Comertului
- cazier fiscal de la Administratia Financiara Cluj
- cazier judiciar
- original si copie buletin
- certificate medical
- copie dupa calificare ( diploma, carte de munca, dovada calificarii etc )
- extras de carte funciara pentru domiciliul stabil
- contract de inchiriere
- extras de carte funciara pentru spatiu
- plan de situatie a spatiului
- schimbare destinatie imobil in spatiu
- copie autorizatie veche ( fata- verso )
- copie anulare de la Cluj- numai pentru transcriere
- dosar plic
- taxa eliberare autorizatie
Pentru asociatii familiale trebuie depuse aceleasi acte pentru toti membrii asociatiei

 

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI PF SAU AF AMBULANT

- cereri si declaratii de la xerox ( CAM.2 Primarie )
- adeverinta de unicitate de la Registrul Comertului
- cazier fiscal de la Administratia Financiara Cluj
- cazier judiciar
- original si copie buletin
- certificate medical
- copie dupa calificare ( diploma, carte de munca, dovada calificarii etc )
- extras de carte funciara pentru domiciliul stabil
- copie anulare de la Cluj - numai pentru transcriere
- dosar plic
- taxa eliberare autorizatie
Pentru asociatii familiale trebuie depuse aceleasi acte pentru toti membrii asociatiei

 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
 

COMPETENTA :
- constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern .
- anexele exploatarilor agricole situate în extravilan ( cu exceptia celor cu caracter temporar ).
TEMEI LEGAL :
Eliberarea autorizatiei de construire se face în conformitate cu Legea nr. 453/2001 aparuta în Monitorul Oficial nr. 431/2001, completata cu Ordinul MLPTL nr.1943/2001.
DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere tip ( se procura de la CIC, cam. 3 ) ;
2. Declaratie de litigiu;
3. Certificatul de urbanism ( original si copie xerox);
4. Act de proprietate asupra terenului : - extras CF ( carte funciara, original si copie xerox );
- titlu de proprietate ( original si copie xerox );
- contract de închiriere însotit de extrasul CF al proprietarului de teren ( original si copie xerox );
- contract de asociere însotit de extrasul CF al proprietarului de teren ( original si copie xerox ) ;
- în cazul în care în extrasul CF exista mai multi coproprietari, iar solicitantul este unul dintre ei, se va prezenta si acordul celorlalti coproprietari, acordat si semnat în fata proiectantului ( original si copie xerox );
5. avizele solicitate prin certificatul de urbanism ( original si copii xerox );
6. acordul unic ( original si copii xerox );
. 7. Proiect ( 2 exemplare ) întocmit de un proiectant autorizat, semnat de un arhitect sau de un conductor arhitect, precum si de un inginer constructor ( art.6 din Legea 453/2001 ).
- Piese scrise.
- Piese desenate.
NOTA :
Calculul taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire se face în conformitate cu Ordinul nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale astfel :
- 1% din valoarea autorizata a lucrarii, inclusiv a instalatiilor aferente acesteia.
Pentru constructiile de locuinte taxele de autorizare se reduc cu 50%.
Taxa se achita la casierie ( cam. 32 ; 27 ).
Pentru lucrari de bransament electric aerian se elibereaza AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE fara certificat de urbanism.
Acte necesare:
-cerere
-act de proprietate
-copie xerox dupa autorizatia de construire a cladirii
-declaratie de litigiu
-documentatie tehnica ( memoriu tehnic , plan de situatie ) si copii xerox
-fisa tehnica completata de proiectant si copie xerox
-declaratie de acord a vecinilor daca este cazul

 

AUTORIZATIA DE DESFIINTARE

COMPETENTA :
- constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern
TEMEI LEGAL :
Eliberarea autorizatiei de desfiintare se face în conformitate cu Legea nr. 453/2001 aparuta în Monitorul Oficial nr. 431/2001, completata cu Ordinul MLPTL nr.1943/2001.
DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere tip ( se procura contra cost de la CIC, cam. 3 ) ;
2. Certificatul de urbanism ( original si copie xerox);
3. Act de proprietate asupra terenului :
- extras CF ( carte funciara, original si copie xerox );
4. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism ( inclusiv adeverinta cu valoarea impozabila de la Administratia Financiara );
5. Proiect ( 2 exemplare ) întocmit de un proiectant autorizat.
- Piese scrise.
- Piese desenate.
- Fotografii.
NOTA :
Taxa pentru obtinerea autorizatiei este de 0,1% din valoarea de înregistrare în evidentele Administratiei Financiare ( se achita la casierie, cam. 32 ).

 

AUTORIZATIA DE LUARE IN FOLOSINTA COMPETENTA :

- constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern
DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere tip ( se procura contra cost de la CIC, cam. 3 ) ;
2. Autorizatia de construire si proiectul ce a stat la baza eliberarii acesteia (original si copie xerox;
3. Actul de proprietate asupra terenului ;
5. Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor ;
6. Referat de la proiectantul constructiei din care sa reiasa ca s-a respectat proiectul autorizat ;
7. Adeverinta din care sa rezulte înregistrarea constructiei în evidentele Administratiei Financiare;
8. Adeverinta coserit ( RATACFL ).- daca este cazul
9. Adeverinta INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCTII al judetului Cluj ( plata taxei de 0,8% din valoarea reactualizata a constructiei )
NOTA :
Taxa pentru obtinerea autorizatiei de luare în folosinta se achita la casierie, cam. 32 sau 27

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU - cerere tip ( se va procura de la C.I.C., cam. 3 );

- copie xerox dupa certificatul de urbanism eliberat de Serviciul Urbanism , Amenajarea Teritoriului ;
- plan de situatie;
- avizele detinatorilor de retele subterane din zona respectiva:
1. C.A.A
2. TELEKOM
3. SC ELECTRICA DISTRIBUTIE SA
4. E-ON

 

 

CERTIFICATUL DE URBANISM

Se elibereaza pentru TOATE lucrarile de construire inclusiv lucrari de bransamente cu exceptia lucrarilor de BRANSAMENT ELECTRIC AERIAN
Pentru lucrari de bransament electric aerian se elibereaza AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE fara certificat de urbanism.
ATENTIE, pentru lucrari de bransament electric subteran se elibereaza certificat de urbanism, urmat de Autorizatie de Construire.
COMPETENTA :
- constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern. TEMEI LEGAL :
Eliberarea certificatelor de urbanism se face în conformitate cu Legea nr. 453/2001 aparuta în Monitorul Oficial nr. 431/2001, completata cu Ordinul MLPTL nr.1943/2001.
DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere tip ( se procura de la CIC, cam.3 ) ;
2. Elemente de identificare a terenului :
- memoriu ce cuprinde elemente de identificare a terenului si a investitiei propuse( caracteristici tehnice, suprafata, destinatia constructiei);
- plan de încadrare în zona ( sc. 1: 5000 ) ;
- plan de situatie ( sc. 1: 5000 ) ;
3. Act de proprietate asupra terenului :
- extras CF (pe anul în curs);
- titlu de proprietate;
- contract de închiriere însotit de extrasul CF al proprietarului de teren;
NOTA :
Calculul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism se face în conformitate cu Ordinul nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale in functie de suprafata terenului pentru care se solicita eliberarea certificatului de urbanism.
Taxa se achita la casierie ( cam. 32 ; 27 ).

 

 

CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU DEFALCAREA TERENURILOR SI/SAU CONSTRUCTIILOR
 

TEMEI LEGAL :
Eliberarea certificatelor de urbanism se face în conformitate cu Legea nr. 453/2001 aparuta în Monitorul Oficial nr. 431/2001, completata cu Ordinul MLPTL nr.1943/2001.
DOCUMENTATIA NECESARA :
1. Cerere tip ( se procura de la CIC, cam.3 )
2. Actul de proprietate asupra terenului
3. Documentatia tehnica întocmita de un proiectant autorizat :
- memoriu tehnic;
- tabel de miscare a parcelei;
- plan de situatie, plan de incadrare in zona;
NOTA :
Calculul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism se face în conformitate cu Ordinul nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.
Taxa se achita la casierie ( cam. 32 ; 27 ).

 

ACTELE NECESARE PENTRU CUMPARARE CURTE

- cerere a solicitantului;
- copie dupa contractul de inchiriere a terenului;
- adeverinta cam. 25 ( A.P.I. ) ca are achitata chiria la zi;
- plan de situatie a terenului;
- extrase C.F. pentru casa si teren;
- adrese de la comisiile urmatoarelor Legi: nr. 10/2001, 18/1991, 169/1997, 1/2000 ca terenul solicitat pentru cumparare nu este revendicat.

 

TRECEREA IN PROPRIETATEA PRIVATA A UNOR PERSOANE FIZICE A TERENURILOR CONFORM ART. 36 ALIN. 3, 4, 6, DIN LEGEA 18/1991, REPUBLICATA DOCUMENTATIA NECESARA

b. Cerere de mana (original+ copie)
c. Extrase CF pe anul in curs (original + copie)


Actualizat la data de: 20/02/2015

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.